ซีพีเอฟรับราซีงวัล DRIVE AWARD 2017

  •  
  •  
  •  
  •  

 

รศ.ดร.พสุ เดชะรินทร์ (กลาง) คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มอบรางวัล DRIVE AWARD 2017 ประเภท Human Resource แก่ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ จากความโดดเด่นด้านการการบริหารจัดการบุคลากรในองค์กรภายใต้หลักธรรมาภิบาล โดยมีนายสุเมธ วงศ์บุณย์ยง (ขวาสุด) รองกรรมการผู้จัดการบริหาร ด้านทรัพยากรบุคคล ซีพีเอฟ รับมอบ โดยรางวัลดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อประกาศเกียรติคุณแก่บุคคลและองค์กร ที่มีผลงานอันเป็นที่ประจักษ์และเป็นต้นแบบในการร่วมกันขับเคลื่อนสังคมและธุรกิจของประเทศ จัดโดยสมาคมนิสิตเก่าเอ็มบีเอ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมด้วย นายชาติชาย พยุหนาวีชัย (ซ้ายสุด) นายกสมาคมนิสิตเก่าเอ็มบีเอฯ ณ หอประชุมใหญ่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.