ขนงานวิจัยโชว์“วันเกษตรแห่งชาติ ปี 2560”

  •  
  •  
  •  
  •  

         วันเกษตรแห่งชาติ : นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงาน “วันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2560” ภายใต้แนวคิด “เกษตรสืบสาน ปณิธานของพ่อ” ณ ห้องประชุม 134 – 135 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   โดยงานกระทรวงเกษตรฯ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก และจังหวัดชลบุรี กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 8 – 16 กรกฎาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี  

………………………….

กระทรวงเกษตรฯ จับมือ ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก และจังหวัดชลบุรี จัดงานยิ่งใหญ่ “วันเกษตรแห่งชาติ ปี 2560”ภายใต้แนวคิด “เกษตรสืบสาน ปณิธานของพ่อ” ระดมผลงานวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยี จากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา ส่งต่อถึงมือเกษตรกร หนุนต่อยอดนวัตกรรมสร้างความสำเร็จให้ภาคเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรของประเทศ

             นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก และจังหวัดชลบุรี จะจัดงาน “วันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2560” ภายใต้แนวคิด “เกษตรสืบสานปณิธานของพ่อ” ในระหว่างวันที่ 8 – 16 กรกฎาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 โดยได้รับพระกรุณาจากพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จพระดำเนินเป็นองค์ประธาน ในวันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม 2560 นี้ เวลา 15.00 น.

            ทั้งนี้ การจัดงานดังกล่าว เพื่อเป็นช่องทางให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา นักวิชาการ นักวิจัย และกลุ่มเกษตรกร ได้มีโอกาสนำเสนอผลงานทั้งด้านวิชาการ องค์ความรู้ นวัตกรรม เทคโนโลยี และงานประดิษฐ์คิดค้นเกี่ยวกับการเกษตร ออกเผยแพร่สู่สาธารณชน ซึ่งเกษตรกร นิสิต นักศึกษา และประชาชน สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพและดำเนินชีวิตประจำวัน รวมทั้งเป็นช่องทางให้มีการนำนวัตกรรมไปพัฒนาต่อยอด เพื่อสร้างความสำเร็จให้กับภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรของประเทศต่อไป

          สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การจัดแสดงนิทรรศการของหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ทั้ง 22 หน่วยงาน ที่นำเสนอองค์ความรู้จากงานวิจัยไปสู่เกษตรกรทั้งด้านการผลิต การจัดการผลผลิต การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ทั้งพืช ปศุสัตว์ ประมง และการปรับกระบวนการผลิตให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และการจัดนิทรรศการภายใต้แนวคิด “เกษตรสืบสานปณิธานพ่อ” อาทิ นิทรรศการชุดปราชญ์ของแผ่นดิน สืบสานงานพ่อ โดยสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรฯ นิทรรศการชุดตามรอยเสด็จภาคตะวันออก โดยกรมชลประทาน นิทรรศการชุดศาสตร์พระราชา นำพาฝนหลวง 4.0 โดยกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เป็นต้น นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ “ศาสตร์พระราชา” เพื่อให้ประชาชนได้ชื่นชมพระปรีชาญาณ พระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงงานกว่า 4,000 โครงการ เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้แก่ราษฎรของพระองค์ผ่านศาสตร์พระราชา 14 เรื่องราว โดยสามารถเลือกชมพระราชกรณียกิจต่างๆ ผ่านระบบจอสัมผัสขนาดยักษ์

        “แต่ละปีการจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ จะถูกหมุนเวียนสถานที่จัดไปยังสถาบันการศึกษาที่มีการเปิดการเรียนการสอนภาควิชาเกี่ยวเนื่องกับเกษตรกรรมทั่วประเทศ เพื่อให้สามารถกระจายองค์ความรู้ไปสู่เกษตรกรในภูมิภาคต่างๆ ได้กว้างขวางขึ้น และยังเป็นการผลักดันให้สถาบันการศึกษาและหน่วยงานต่างๆ เข้ามามีบทบาทในการสนับสนุนภาคการเกษตรในพื้นที่ของตัวเองได้เพิ่มขึ้นไปพร้อมๆ กัน” นายธีรภัทร กล่าว

          ​ด้าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารมย์  ตัตตะวะศาสตร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก กล่าวว่า การจัดงานวันเกษตรแห่งชาติครั้งนี้ เป็นการจัดงานครั้งแรกในภาคตะวันออก ซึ่งตรงกับโอกาสครบรอบ 60 ปีการก่อตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ ซึ่งคาดว่าจะเป็นเวทีให้เกษตรกร นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษารุ่นใหม่ ๆ ได้นำผลงานมาเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับชมและนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดในอนาคต ทั้งนี้ นอกจากจะมีการจัดนิทรรศการตามรอยพ่อ นิทรรศการเผยแพร่องค์ความรู้ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนแล้ว ยังมีกิจกรรมอื่นๆ อาทิ การจัดแสดงโชว์ “บัว” ที่เป็นหนึ่งในจุดเด่นของมหาวิทยาลัย ในฐานะเป็นศูนย์วิจัยสายพันธุ์บัวที่ดีที่สุด จนมีชื่อเสียงโด่งดังและได้รับรางวัลมากมายทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ กิจกรรมการเสวนาทางด้านวิชาการ การจัดบูทแสดงผลงานทางด้านนวัตกรรมทางการเกษตร ของคณาจารย์ นิสิตนักศึกษา และการแข่งขันการประกวดต่างๆ เช่น การประกวดนางงามเกษตร การแข่งขันประกวดบัว การประกวดด้านการบิน การแข่งขันเมนูไข่พระอาทิตย์ เป็นต้น อีกทั้งยังได้จัดพื้นที่ให้เกษตรกรได้ขายของ พืชผัก ผลไม้ เครื่องมือทางการเกษตร รวมถึงให้กลุ่มผู้ประกอบการ SMEs ได้นำสินค้ามาวางจำหน่ายภายในงานอีกด้วย

          กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก และจังหวัดชลบุรี จึงขอเชิญชวน เกษตรกร นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน เข้าร่วมงาน “วันเกษตรแห่งชาติ” ระหว่างวันที่ 8-16 กรกฎาคม 2560 นี้ เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี