จัด”ชุมนุมยุวเกษตรกร”สร้างคนรุ่นใหม่ทั่วไทย

  •  
  •  
  •  
  •  

 กรมส่งเสริมการเกษตร เตรียมจัดงานชุมนุมยุวเกษตรกรและที่ปรึกษายุวเกษตรกรระดับประเทศ หวังสร้างเครือข่าย ร่วมพัฒนาการเกษตรของประเทศให้ยั่งยืน

          นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ปีนี้ทางกรมส่งเสริมฯจะรจัดงานชุมนุมยุวเกษตรกรและที่ปรึกษายุวเกษตรกรระดับประเทศ ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 1-5 กรกฎาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

          มีวัตถุประสงค์เพื่อรำลึกถึงความสำคัญของการดำเนินงานด้านการเกษตรศึกษาและการส่งเสริมงานด้านเยาวชนเกษตรที่ดำเนินงานมายาวนานกว่า 1 ทศวรรษ และสืบสานพระราชปณิธานในการพัฒนาด้านการเกษตรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ส่งเสริมกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มยุวเกษตรกร สร้างแรงจูงใจและกระตุ้นจิตสำนึกรักการเกษตรด้วยกลุ่มยุวเกษตรกรต้นแบบ สร้างความภาคภูมิใจในการเป็นยุวเกษตรกร และเชื่อมโยงเครือข่ายสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรและที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกร ขับเคลื่อนการพัฒนางานยุวเกษตรกร และเชื่อมโยงภาคีเครือข่ายด้านการพัฒนางานเยาวชนในภาคการเกษตร รวมถึงเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานดีเด่นของกลุ่มยุวเกษตรกรต้นแบบ และนำเสนอผลการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนายุวเกษตรกรของกรมส่งเสริมการเกษตร

           สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นองค์ประธานเปิดงานในวันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม 2560 พร้อมพระราชทานธงยุวเกษตรกร ให้กับตัวแทนยุวเกษตรกร 4สถาบัน ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก

          อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับในปีนี้ได้กำหนดรูปแบบงาน คือ I’m proud to be a 4 H’erโดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานไม่น้อยกว่า 750 รายจาก 77 จังหวัด ในส่วนงานจะแบ่งออกเป็นส่วนของการจัดแสดงนิทรรศการแสดงผลงานและเผยแพร่ความรู้ของกลุ่มยุวเกษตรกรต้นแบบ และหน่วยงานภาคีจากภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาในด้านการพัฒนาเยาวชนในภาคการเกษตร รวมถึงผู้เข้าร่วมงานค่ายเยาวชนเกษตร(4-H Summer Camp) กิจกรรมด้านวิชาการ กิจกรรมการประกวดแข่งขันด้านการเกษตรของสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกร กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ นันทนาการเป็นต้น

            การจัดงานดังกล่าวกรมส่งเสริมการเกษตร หวังให้ยุวเกษตรกรได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ สร้างโครงข่ายที่เชื่อมโยงกัน รวมถึงยังเป็นการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาคีทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษาและองค์กรอิสระในการพัฒนางานด้านเยาวชนเกษตรให้มากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งยังส่งเสริมให้เยาวชนไทยภาคภูมิใจในวิถีเกษตร และพร้อมที่จะสืบทอดอาชีพด้านการเกษตรกรรมต่อไป .-