เตรียมแจกเอกสารสิทธิ์ ส.ป.ก.อีก 6 จังหวัด

  •  
  •  
  •  
  •  
กระทรวงเกษตรฯ ยังเดินหน้ายึดที่ ส.ป.ก.คืน เป้าปี 2560 จำนวน 1 แสนไร่ ขณะที่สำนักงานการปฏิรูปฯจัดที่ดินและมอบเอกสารสิทธิให้แก่เกษตรกรในรูปแบบสหกรณ์ได้ ในพื้นที่ 6 จังหวัด ในพื้นที่ 16,742 ไร่ เตรียมเชิญนายกฯมอบในกิจให้เกษตรกรร่วมโครงโคบาลบูพาในเร็วๆนี้

นายปริญญา เพ็งสมบัติ โฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงความก้าวหน้าการดำเนินงานจัดที่ดินและมอบเอกสารสิทธิ์แก่เกษตรกร ว่า ภายหลังที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ได้ดำเนินการยึดคืนพื้นที่ ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 36/2559 เรื่องมาตรการในการแก้ไขปัญหาการครอบครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งในปี 2560 ส.ป.ก. มีพื้นที่เป้าหมาย 100,000 ไร่ เพื่อนำที่ดินเข้าสู่กระบวนการปฏิรูปที่ดิน โดยในระยะแรก ส.ป.ก. ดำเนินการปรับปรุงพัฒนาพื้นที่แล้ว เนื้อที่ 30,000 ไร่ จำนวน 33 แปลง ในพื้นที่ 9 จังหวัด และระยะที่สอง ในพื้นที่ส่วนที่เหลือเนื้อที่ประมาณ 70,000 ไร่ จำนวน 71 แปลง ในพื้นที่ 14 จังหวัด

ด้าน นายสมปอง  อินทร์ทอง เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) กล่าวเพิ่มเติมว่า ขณะนี้ ส.ป.ก. สามารถดำเนินการจัดที่ดินและมอบเอกสารสิทธิให้แก่เกษตรกรในรูปแบบสหกรณ์ได้ ในพื้นที่ 6 จังหวัด คือ สุราษฎร์ธานี สระแก้ว เชียงใหม่ กาญจนบุรี นครราชสีมา และชลบุรี จำนวน 24 แปลง เนื้อที่ 16,742 ไร่ ซึ่งจะสามารถรองรับเกษตรกรผู้ไร้ที่ดินทำกินได้ จำนวน 1,384 ราย

                                 ตารางความก้าวหน้าการจัดที่ดินในพื้นที่ยึดคืนตาม ม.44  
ลำดับ จังหวัด คทช.จังหวัด อนุมัติ จัดตั้งสหกรณ์ฯ คปจ.สปก. อนุญาตใช้ที่ดิน กำหนดการมอบเอกสารสิทธิ์  
 
1 สุราษฎร์ธานี 25-พ.ค.-60 4-เม.ย.-60 21-มิ.ย.-60 29-มิ.ย.-60  
2 สระแก้ว 16-มิ.ย.-60 19-มิ.ย.-60 30-มิ.ย.-60 7-ก.ค.-60  
3 เชียงใหม่ 30-มิ.ย.-60 25-ก.ค.-60 31-ก.ค.-60 10-ส.ค.-60  
4 กาญจนบุรี 9-มิ.ย.-60 30-มิ.ย.-60 13-ก.ค.-60 21-ก.ค.-60  
5 นครราชสีมา 28-มิ.ย.-60 3-ก.ค.-60 6-ก.ค.-60 15-ก.ค.-60  
6 ชลบุรี 30-มิ.ย.-60 5-ก.ค.-60 15-ก.ค.-60 21-ก.ค.-60  

การดำเนินการในลำดับต่อไป ส.ป.ก. จะเสนอต่อพลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อเชิญ  พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการมอบหนังสือเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินให้แก่เกษตรกรในรูปแบบสหกรณ์ ณ จังหวัดสระแก้ว ซึ่ง ส.ป.ก. มีการพัฒนาพื้นที่ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน พร้อมทั้งจะส่งเสริมให้เกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อแบบประณีต (โคบาลบูรพา) และส่งเสริมการปลูกหญ้าเนเปียร์ เพื่อเป็นอาหารสัตว์ และลดต้นทุนการผลิตอีกทางหนึ่งด้วย