ปลุกชุมชวันต่อต้านแปรสภาพดินเป็นทะเลทราย

  •  
  •  
  •  
  •  

      นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์(ที่6 จากขวา) เป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนาเนื่องในวันแห่งการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทรายโลก ปี 2560 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี

 

ปลัดเกษตรฯ” ปลุกจิตสำนึกให้ชุมชนเห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ ฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของที่ดิน ใน”วันแห่งการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทรายโลก” เน้นความสำคัญต่อการผลิตอาหารการสร้างรายได้ บนพื้นฐานของการรักษาระบบนิเวศในชุมชน หวังช่วยลดผลกระทบจากการย้ายถิ่นฐาน และละทิ้งพื้นที่

​            นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวในโอกาสเป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนาเนื่องใน”วันแห่งการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทรายโลก ปี 2560” (World day to combat desertification) ณ ศูนย์ประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี ว่า ตามที่สหประชาชาติได้ประกาศให้วันที่ 17 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันแห่งการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทรายโลก (The World Day to Combat Desertification) เพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับการแปรสภาพเป็นทะเลทราย ความเสื่อมโทรมของที่ดินและภัยแล้ง 

         นายธีรภัทร กล่าวอีกว่า ทางกระทรวงเกษตรฯ โดยกรมพัฒนาที่ดิน ได้รับผิดชอบในฐานะหน่วยงานผู้ประสานงานระดับชาติ (National Focal Agency) ของอนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย (United National Convention to Combat Desertification : UNCCD) ซึ่งในปี 2560 สำนักเลขาธิการอนุสัญญา UNCCD ได้กำหนดหัวข้อการณรงค์เรื่อง “Our Land, Our Home, Our Future” เพื่อมุ่งเน้นถึงปัญหาการอพยพย้ายถิ่นที่เกิดจากปัญหาความเสื่อมโทรมของที่ดิน 

        สิ่งสำคัญที่สุด คือ หากชุมชนเห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ ฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของที่ดินและตระหนักถึงความสำคัญต่อการผลิตอาหารการสร้างรายได้และเป็นส่วนหนึ่งของการรักษาระบบนิเวศในชุมชน การสร้างความมั่นคงทางอาหาร ก็จะช่วยลดผลกระทบจากการย้ายถิ่นฐาน ละทิ้งพื้นที่ รวมทั้งหากรักษามาตรการหรือแนวทางการปฏิบัติในการจัดการที่ดินให้เกิดการใช้ประโยชน์ที่ยั่งยืน ก็จะช่วยบรรเทาผลกระทบหรือสร้างการปรับตัวจากการเปลี่ยนแปลงต่อการพัฒนาด้านอื่น ๆ

          ด้าน นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กล่าวว่าการจัดสัมมนาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจถึงความสำคัญของทรัพยากรดิน การจัดการที่ดิน และการอนุรักษ์ดินและน้ำที่มีส่วนสนับสนุนการรักษาระบบนิเวศในชุมชน การสร้างความมั่นคงทางอาหาร ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบจากการย้ายถิ่นฐาน และการละทิ้งพื้นที่ และเป็นการจัดกิจกรรมเพื่อรณรงค์ในวันแห่งการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทรายโลกซึ่งเป็นภารกิจที่ประเทศภาคีสมาชิกอนุสัญญาฯ จะต้องดำเนินการ เพื่อการสร้างการมีส่วนร่วมและความร่วมมือต่อการดำเนินงานอนุสัญญาฯ หรือประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในด้านการจัดการที่ดิน