วันสุดท้ายแล้ว งานวันสิ่งแวดล้อมโลก ที่ สโมสรนายทหารอากาศ

  •  
  •  
  •  
  •  

พลอากาศเอก มานะ ประสพศรี ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี ๒๕๖๐ ภายใต้ชื่อ “ประชารัฐร่วมสร้าง  สืบสานพระราชปณิธานพ่อ”  ณ       อาคารอเนกประสงค์ชาวฟ้า สโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวน (ท่าดินแดง)  

กองทัพอากาศ จัดงานวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี ๒๕๖๐ ภายใต้ชื่อ “ประชารัฐร่วมสร้าง สืบสานพระราชปณิธานพ่อ”

วันสุดท้ายแล้ว (7 มิ.ย.)ที่กองทัพอากาศ จัดงานวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี ๒๕๖๐ ภายใต้ชื่อ “ประชารัฐร่วมสร้าง  สืบสานพระราชปณิธานพ่อ”  ณ       อาคารอเนกประสงค์ชาวฟ้า สโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวน (ท่าดินแดง)     โดยวัตถุประสงค์ในการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่พระองค์ได้รับการถวายพระราชสมัญญานาม   “พระบิดาแห่งการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”


เพื่อให้แฟลตทหารอากาศทุ่งสีกัน ได้เป็นชุมชนต้นแบบและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม, เพื่อให้ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมของกองทัพอากาศ เป็นแนวทางปฏิบัติเครือข่ายหัวใจสีเขียว (Green@heart),  เพื่อสร้างความเข้าใจและประสานความร่วมมือในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านสิ่งแวดล้อมทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และเป็นการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิงรุกในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของกองทัพอากาศ รวมถึงเพื่อรณรงค์ปลูกฝังจิตสำนึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้แก่กำลังพล ครอบครัว นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนประชาชนทั่วไป ทั้งนี้กองทัพ อากาศ   โดยคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมกองทัพอากาศ ร่วมกับ เครือข่ายหัวใจสีเขียว GREEN@HEART   กำหนดจัดงานวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๕ – ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ
– กิจกรรม “ทอดผ้าป่าขยะ”
– วีดิทัศน์เทิดพระเกียรติ เรื่อง “รักษ์ธรรมชาติ รักษ์สิ่งแวดล้อม ตามรอยเท้าพ่อ”
– การแสดงจากวงดุริยางค์ทหารอากาศ ประกอบเพลงดัดแปลง “คู่ถัง”
– การเสวนาวิชาการ หัวข้อ “ประชารัฐร่วมสร้างมรดกสิ่งแวดล้อม สืบสานพระราชปณิธานพ่อ” โดยผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ประกอบด้วย ดร.เศกสันต์ อุดมศรี ผู้แทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ดร.สมไทย วงษ์เจริญ ผู้บริหารบริษัทในเครือ วงษ์พาณิชย์, คุณ ณฤมล ธรรมวัฒนะ ประธานกรรมการตลาดยิ่งเจริญ สะพานใหม่ และนาวาอากาศเอก ฐากูร นาครธรรพ     ผู้แทนกองทัพอากาศ
– การนำเสนอโครงการต้นแบบ แฟลตทหารอากาศทุ่งสีกัน (OFOP) และการสาธิตทำน้ำหมักชีวภาพจากภาคเอกชน เพื่อนำกลับไปใช้ประโยชน์ในครัวเรือนและชุมชน

– การเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการขยะเหลือศูนย์ (Zero Waste Project) จากบริษัท วงษ์พาณิชย์ จำกัด
– การแสดงดนตรี “ลมหายใจ ไร้มลทิน” จากโรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์
– การประกวด Fashion Recycle
– การแสดงดนตรีไทยลูกทุ่งจาก โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
– การประกวดโครงการสิ่งประดิษฐ์ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมตามแนวทางโครงการพระราชดำริ
– การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ในหัวข้อการจัดการสิ่งแวดล้อมตามแนวทางโครงการพระราชดำริ
– การแสดงนิทรรศการความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมจากกองทัพอากาศ หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานภาคเอกชน
– การนำเสนอแผนงานโครงการของเครือข่ายหัวใจสีเขียว GREEN@HEART การแข่งขัน
ตอบปัญหาสิ่งแวดล้อมของนักเรียนระดับมัธยม
– การนำ “ตลาดธงฟ้า” ในรูปแบบสินค้าและการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
มาให้ผู้เข้าร่วมงานได้เลือกซื้อสินค้าและการบริการต่าง ๆ ในราคาพิเศษ ซึ่งได้รับความร่วมมือจาก กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์
– การแสดงดนตรีของวงดุริยางค์ทหารอากาศในห้วงเวลา ๑๗.๐๐ – ๑๙.๐๐ ของทุกวัน