ปั้นเกษตรรุ่นใหม่ 99 โรงเรียนทั่วไทย

  •  
  •  
  •  
  •  

        ท่ามกลางภาคการเกษตรกำลังประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงาน คนหนุ่มสาวเข้าสู่สังคมเมือง ทำให้ สภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้ขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างยุวเกษตรกรหรือทายาทเกษตรกร เน้นถ่ายทอดความรู้สู่ลูกหลานของเกษตรกร เพื่อสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ ให้มีความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม การจัดการฟาร์มต้นแบบ เป้าหมาย 99 โรงเรียนทั่วทั่วประเทศ

        ว่าที่ ร.ต.สมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวว่า สภาเกษตรกรแห่งชาติได้มอบนโยบายให้ทุกสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดดำเนินงานในโครงการเสริมสร้างยุวเกษตรกรหรือทายาทเกษตรกรเพื่อถ่ายทอดความรู้สู่ลูกหลานของเกษตรกร รวมทั้งเป็นการสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ให้มีความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม การจัดการฟาร์มต้นแบบถ่ายทอดความรู้และสืบทอดอาชีพการเกษตรด้วยใจรักต่อไปในอนาคต และสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันให้แก่นักเรียน ภายใต้โครงการเสริมสร้างยุวเกษตรกรหรือทายาทเกษตรกรรวม 99 โรงเรียนทั่วประเทศ

          สำหรับสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบุรีได้ดำเนินโครงการร่วมกับโรงเรียนวัดนาพรม(มนมหาวิริยาคาร) ต.นาพันสาม อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี โดยเปิดโครงการเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2560ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการร่วมมือของทุกภาคส่วนในการช่วยกันสร้างเกษตรกรที่มีใจรักด้านการเกษตร มีการบรรจุองค์ความรู้ภาคเกษตรเข้าไปในหลักสูตรของโรงเรียน และนำเกษตรกรต้นแบบมาถ่ายทอดความรู้ให้กับเด็กนักเรียนเพื่อเป็นการเพิ่มความรู้และใจรักด้านการเกษตรแก่ยุวเกษตรกร  สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและช่วยเหลือบิดา มารดาในการทำการเกษตรต่อไป โดยในการนี้ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนที่มีจิตอาสาเรียนดีแต่ยากจน จำนวน 15 ทุนด้วย

                ด้านนายจำลอง นุ่มสวน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนาพรม (มนมหาวิริยาคาร) บอกว่า  โรงเรียนวัดนาพรมฯเป็นโรงเรียนขยายโอกาส เปิดสอนตั้งแต่อนุบาล 1 – ม.3 มีนักเรียนทั้งหมด 201 คน พื้นที่ทำเกษตร 2 ไร่กว่า เดิมมีศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตั้งแต่ปี 2554 แต่ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการเกษตรจึงได้ประสานไปทางสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบุรี ประจวบกับทางสภาเกษตรกรฯมีโครงการเสริมสร้างยุวเกษตรกรหรือทายาทเกษตรกร จึงประสานความร่วมมือกันนำเกษตรกรต้นแบบเข้ามาถ่ายทอดองค์ความรู้ที่โรงเรียนต้องการ ปัจุบันโรงเรียนทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรคือ การเพาะเห็ดฟาง,เห็ดนางฟ้าภูฐาน  เลี้ยงกบ ทำนาดำ เลี้ยงปลาในนาข้าว ปลูกผักปลอดสารพิษ ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ สมุนไพรต่างๆ เลี้ยงปลาดุก ไก่ เป็ด หมูป่า

          โดยผลผลิตทางการเกษตรที่ได้นำไปทำอาหารกลางวันกับนำไปจำหน่าย ณ ตลาดน้ำนาพันสาม ในช่วงวันหยุดเสาร์ – อาทิตย์ ซึ่งเป็นการให้เด็กได้เรียนรู้ด้านระบบการตลาดอีกด้วย

          นันเป็นอีกโครงการดีๆของสภาพเกษตรกรแห่งชาติ ซึ่งไม่เพียงที่จะปลูกอาชีพเกษตรอันเป็นอาชีพพื้นฐานของบรรพบุรุษแล้วสามารถนำผลผลิตทั้งที่เป็นอาหารของนักเรียนและจำหน่ายให้กับชุมชนได้อีกด้วย