200 ผู้นำชาวนาพบนายกฯรับรางวัน-ฟังนโยบาย

  •  
  •  
  •  
  •  

 

พบนายกฯ–    พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ถ่ายภาพร่วมกับองค์กรชาวนาที่ได้รับรางวัลเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่น ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาลนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2560

 

        ผู้นำนำชาวนา-องค์กรชาวนาและตัวแทนชาวนารุ่นใหม่ราว 200 คน เดินทางเข้าพบนายกฯ รับรางวัลเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นประจำปี2560 พร้อมรับฟังนโยบายจากพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เนื่องในโอกาสวันข้าวและชาวนาแห่งชาติที่ทำเนียบรัฐบาล

      เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน2560 นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว นำผู้นำชาวนา องค์กรชาวนาที่ได้รับรางวัลเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่น ประจำปี 2560 และตัวแทนชาวนารุ่นใหม่ เข้าพบพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 2560 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาลนายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาสวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ซึ่งทางนายกรัฐมนจรีได้มอบนโยบายและมอบรางวัลแก่ผู้นำชาวนา องค์กรชาวนาที่ได้รับรางวัลเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่น ประจำปี 2560 และตัวแทนชาวนารุ่นใหม่ เนื่องในโอกาสวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี

      นางสาวชุติมา กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมการข้าว ได้นำผู้นำชาวนาและองค์กรชาวนาประมาณ 200 คน เดินทางเข้าพบและรับฟังนโยบายจากนายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาสวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ซึ่งตรงกับวันที่ 5 มิถุนายนของทุกปี โดยในปี 2560 นี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ องค์กรชาวนา และภาคเอกชน ร่วมกันจัดงานภายใต้แนวคิด “ศาสตร์พระราชา นำชาวนาสู่ยุค 4.0” ระหว่างวันที่ 3 – 5 มิถุนายน 2560 ณ กรมการข้าว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ รวมทั้งใน 4 ภูมิภาค ได้แก่ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ ศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี และศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง

      นางสาวชุติมา กล่าวต่อไปว่า ตามที่กระทรวงเกษตรฯ ได้กำหนดให้ปี 2560 เป็นปีแห่งการยกระดับมาตรฐานการเกษตรสู่ความยั่งยืน ซึ่งในด้านการผลิตข้าว ได้จัดทำโครงการภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร เพื่อบริหารจัดการข้าวอย่างมีประสิทธิภาพตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง โดยมีการวางแผนให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวที่มีคุณภาพและความปลอดภัย ซึ่งเป็นโครงการที่จะดำเนินการต่อเนื่อง 5 ปี (2560 – 2564) ประกอบด้วย 3 โครงการสำคัญ คือ โครงการส่งเสริมการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิคุณภาพดี โครงการส่งเสริมการทำนาแปลงใหญ่ และโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์

     นอกจากนี้ รัฐบาลยังให้ความสำคัญกับการพัฒนางานวิจัย เพื่อประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมให้มากที่สุด ทั้งด้านการปรับปรุงพันธุ์ข้าว การลดต้นทุนการผลิตข้าว และการวิจัยเพื่อเพิ่มมูลค่าข้าวให้สูงขึ้น ซึ่งจะสามารถสร้างข้าวคุณภาพดี และทำให้ชาวนามีรายได้ที่เพิ่มขึ้น อีกทั้งยังให้ความสำคัญในการสร้างชาวนารุ่นใหม่ ที่จะทำให้อนาคตการผลิตข้าวของประเทศเป็นไปอย่างต่อเนื่อง สามารถสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารให้กับประเทศอย่างยั่งยืน

     ด้าน นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว กล่าวเพิ่มเติมว่า การนำชาวนา องค์กรชาวนา และตัวแทนชาวนารุ่นใหม่ เข้าพบนายกรัฐมนตรีในวันนี้ เพื่อเข้ารับฟังนโยบายจากนายกรัฐมนตรี และเข้ารับรางวัลเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่น ประจำปี 2560  จำนวน 4 สาขา ได้แก่ 1) รางวัลเกษตรกรดีเด่น ระดับเขต สาขาอาชีพทำนา จำนวน 9 ราย 2) รางวัลศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน ดีเด่น ระดับเขต ประเภทข้าวหอมมะลิ จำนวน 4 ราย 3) รางวัลศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน ประเภทข้าวอื่น ๆ จำนวน 6 ราย และ 4) รางวัลกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวดีเด่น จำนวน 6 ราย ทั้งนี้ ประธานศูนย์ข้าวชุมชนระดับจังหวัดทั่วประเทศ และตัวแทนชาวนารุ่นใหม่ ได้กล่าวปฏิญญาเพื่อแสดงจุดยืนในการร่วมมือกันเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรชาวนาด้วย