โครงการพัฒนาศักยภาพครูสอนภาษาอังกฤษ (BRAND’S Summer Tutor Camp)

  •  
  •  
  •  
  •  

ดร..จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แถลงเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพครูสอนภาษาอังกฤษ (BRAND’S Tutor Summer Camp) และดร. ดำรงค์ ศรีพระราม รักษาการแทนรองอธิบดีฝ่ายบริหารกิจการภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และประธานคณะกรรมการดำเนินการโครงการฯ โดยร่วมกับ คุณกชกร แก้วศรชัย ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย จำกัดผู้สนับสนุนหลักของโครงการ ฯ ณ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์       และเชิญชวนครูภาษอังกฤษมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศที่เป็นชาวไทย เข้าร่วมโครงการ ดังกล่าว สมัครฟรี อบรมฟรี รับจำนวนจำกัด 200 ท่านเท่านั้น     สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-942-8181-3 สามารถดาวโหลดใบสมัครได้ที่ www.brabdseorld.co.th (รับสมัคร 15 พฤษภาคม-20 มิถุนายน 2560)

ภาษาอังกฤษนับว่ามีบทบาทสำคัญต่อการแข่งขันอย่างเสรีในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก   ซึ่งประเทศไทย นักเรียนจะเริ่มเรียนภาษาอังกฤษเป็นวิชาบังคับ ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑      จนถึงชั้นมัธยมศึกษาแต่สภาพความเป็นจริงแล้วนักเรียนไทยส่วนใหญ่ยังไม่สามารถนำภาษาอังกฤษไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง ทั้งนี้อาจมีสาเหตุจากสภาพท้องถิ่น การพัฒนาความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร รวมถึง จำนวนครูสอนภาษาอังกฤษที่ไม่สมดุลกับปริมาณนักเรียน โรงเรียนบางแห่งนำครูที่ไม่ได้จบสาขาการสอนภาษาอังกฤษโดยตรงมาสอนย่อมเกิดปัญหา ครูขาดความมั่นใจในการสอน ทำให้นักเรียนไม่ได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ จึงร่วมกับ   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มูลนิธิเพื่อพัฒนาการศึกษาไทย Auckland University of Technology หน่วยงานการศึกษานิวซีแลนด์ (Education New Zealand) (Tentative)สมาคมครูผู้สอนภาษาอังกฤษแห่งประเทศไทย  ในพระอุปถัมภ์ของ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา  กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์   Thai-TESOL (Teaching English to Speakers of Other Languages)     บริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด และ บัณฑิตแนะแนว จัดโครงการพัฒนาศักยภาพครูสอนภาษาอังกฤษ (BRAND’S Summer Tutor Camp)  ขึ้นเป็นครั้งแรก   โดยกลุ่มเป้าหมายอยู่ที่ครูคนไทยที่สอนภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมปลาย อายุไม่เกิน 45 ปี จำนวน 182 คน      นอกจากนี้ยังได้จัดให้มีการประกวดวีดิโอคลิปสื่อการสอนและมอบทุนหลักสูตรเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ ณ ประเทศนิวซีแลนด์ แก่ผู้ชนะเลิศการประกวด ทั้งนี้ ผู้ที่เข้าร่วมโครงการ ฯ ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเข้ารับการอบรมสัมมนา ระหว่างวันที่ 29 ,30 มิถุนายน และ 1 กรกฎาคม 2560

ที่มาข้อมูล: สมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย