เชิดชู 13 งานวิจันดีเด่นสอดคล้องลดทุน-เพิ่มผลผลิต

  •  
  •  
  •  
  •  

ผลงานวิจัยดีเด่น – นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประกาศผลและมอบรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นประจำปี 2559 กรมวิชาการเกษตร ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ โดยมีผลงานวิจัยดีเด่นประจำปี 2559 ที่ได้รับรางวัล จำนวน 13 เรื่อง แบ่งเป็น 6 ประเภท พร้อมมอบรางวัลให้แก่เกษตรกรดีเด่นสาขาการใช้วิชาการเกษตรดีที่เหมาะสม หรือ GAP และเกษตรกรดีเด่นสาขาการผลิตพืชอินทรีย์ดีเด่นอีกด้วย

รมช.เกษตรฯ มอบรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประจำปี 2559 จำนวน 13 เรื่อง 6 ประเภท ชูประโยชน์ที่สอดรับนโยบายลดต้นทุนการผลิต เพิ่มรายได้ แก้ปัญหาการส่งออก พร้อมนำพาเกษตรกรสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

          นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการประกาศผลและมอบรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นประจำปี 2559 กรมวิชาการเกษตร ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมวิชาการเกษตร มีบทบาทในการทำการวิจัยและพัฒนาด้านพืช เครื่องจักรกลการเกษตร และกฏหมายในความรับผิดชอบที่ครอบคลุมไปถึงปัจจัยการผลิต การนำเข้าและส่งออกสินค้าเกษตร รวมทั้งการคุ้มครองพันธุ์พืช ซึ่งในปี 2559 กรมวิชาการเกษตรได้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาด้านการเกษตร

โดยมีผลงานวิจัยดีเด่นประจำปี 2559 ที่ได้รับรางวัล จำนวน 13 เรื่อง แบ่งเป็น 6 ประเภท ได้แก่ งานวิจัยพื้นฐาน งานวิจัยประยุกต์ งานวิจัยปรับปรุงพันธุ์ งานพัฒนางานวิจัย งานวิจัยสิ่งประดิษฐ์คิดค้น และงานบริการวิชาการ ซึ่งผลงานวิจัยดังกล่าว สามารถช่วยลดต้นทุนการผลิต ลดการใช้สารเคมี ช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร แก้ปัญหาการส่งออก และช่วยให้เกษตรกรมีรายได้ที่ดีขึ้น ซึ่งประโยชน์ที่ได้จากผลงานวิจัยนี้ ถือได้ว่าสอดคล้องกับนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ) ที่กำหนดให้ปี 2560 เป็นปีแห่งการยกระดับมาตรฐานการเกษตรสู่ความยั่งยืน โดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้มีรายได้ที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ซึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนนำพาประเทศมุ่งสู่เป้าหมาย “องค์ความรู้และเทคโนโลยีที่ได้รับจากผลงานวิจัย”

          นอกจากนี้ กระทรวงเกษตรฯ โดยกรมวิชาการเกษตร ได้คัดเลือกและมอบรางวัลให้แก่เกษตรกรดีเด่นสาขาการใช้วิชาการเกษตรดีที่เหมาะสม หรือ GAP และเกษตรกรดีเด่นสาขาการผลิตพืชอินทรีย์ดีเด่น รวมทั้งมอบรางวัลให้แก่ผู้ประกอบการโรงงานแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรดีเด่นสาขาระบบการผลิตตามหลักปฏิบัติที่ดี (GMP) และระบบวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม (HACCP) ด้วย ซึ่งกรมวิชาการเกษตรมุ่งหวังให้ผลผลิตทางการเกษตรไทยเป็นที่ยอมรับด้านอาหารปลอดภัย และมีคุณภาพเหมาะสมในการบริโภคทั้งภายในและต่างประเทศ โดยการผลิตต้องคำนึงถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม และสุขภาพความปลอดภัยของเกษตรกรและผู้บริโภค รวมทั้งเพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดต่างประเทศต่อไป

          “การคิดงานวิจัยต้องมีเป้าหมาย โดยเฉพาะในยุคการแข่งขันจะต้องผลิตสินค้าอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน ซึ่งจะสามารถผลักดันให้เป็น Thailand 4.0 ได้ โดยจะต้องมีการวิจัยพัฒนาเพื่อยกระดับและเพิ่มคุณค่า โดยคิดนวัตกรรมใหม่ ๆ เช่น การแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่า เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ได้มุ่งหวังให้นักวิจัยของกรมวิชาการเกษตร คิดผลงานอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งจะสามารถช่วยผลักดันให้เป็นประโยชน์สู่การปฏิบัติได้จริงทั้งภาคเกษตรและผู้ประกอบการ” นางสาวชุติมา กล่าว