ถวายรายงานโครงการส่งเสริมการเลี้ยงไก่กระดูกดำ-ใช้หอยเชอรี่เป็นอาหารสัตว์

  •  
  •  
  •  
  •  

มหาวิทยาลัยแม่โจ้เฝ้าถวายรายงานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโครงการส่งเสริมการเลี้ยงไก่กระดูกดำ และโครงการส่งเสริมการใช้หอยเชอรี่เป็นอาหารสัตว์

เมื่อเร็วๆ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ในการนี้ ผศ.ดร.ประภากร ธาราฉาย, ผศ.ดร.ทองเลียน บัวจูม และคณะนักวิจัย ของคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เฝ้าถวายรายงาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปยังกลุ่มผู้ผลิตไก่พื้นบ้านพระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” บ้านขอนแก่น ตำบลหนองฮะ อำเภอสำโรงทาบ มูลนิธิชัยพัฒนาร่วมกับคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ถวายรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน ดังนี้ การอบรมการทำวัคซีนป้องกันโรคอหิวาต์สัตว์ปีก ติดตามและแนะนำการทำรังไข่สำหรับแม่ไก่ฟักไข่ แนะนำวิธีการส่องไข่ และแนะนำวิธีการเลี้ยงไก่พ่อแม่พันธุ์ให้กับเกษตรกรที่มีความประสงค์จะผลิตลูกไก่

นอกจากนี้ คณะวิจัยลงพื้นที่ติดตามผลการผลิตไก่ของกลุ่มเกษตรกรบ้านโคกไทร ตำบลบ้านจารย์ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ อบรมการใช้เนื้อหอยเชอรี่และวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่มีในท้องถิ่นเพื่อลดต้นทุนค่าอาหาร สนับสนุนเมล็ดพันธุ์และส่งเสริมการปลูกข้าวโพดและถั่วเหลืองทดแทนการใช้อาหารสำเร็จรูป