จัด”วันดื่มนมโลก”สืบสานอาชีพพระราชทาน

  •  
  •  
  •  
  •  

ดื่มนมโลก :นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กลาง)เปิดแถลงข่าวการจัดงาน “วันดื่มนมโลก ประจำปี 2560” ภายใต้แนวคิด “โคนมอาชีพพระราชทาน สานต่อที่พ่อสร้าง เสริมสร้างสุขภาพดี”ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยจะจัดงานในวันที่ 1 มิถุนายน 2560  ที่ห้างแม็คโคร สาขาลาดพร้าว กรุงเทพฯ

 

กระทรวงเกษตรฯ เตรียมจัดงาน “วันดื่มนมโลก ประจำปี 2560” ร่วมสืบสาน “โคนมอาชีพพระราชทาน     สานต่อที่พ่อสร้าง เสริมสร้างสุขภาพดี” ประกาศตั้งเป้าทำให้คนไทยดื่มนมเพิ่มขึ้นจาก 14 ลิตร/คน/ปี           เป็น 20 ลิตร/คน/ปี ภายใน 10 ปี

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แถลงข่าวการจัดงาน “วันดื่มนมโลก ประจำปี 2560” ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่า ในวันที่ 1 มิถุนายนนี้ เป็นวันที่องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ(Food and Agriculture Organization of the United Nations : FAO) ได้ประกาศให้เป็น     วันดื่มนมโลก ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะจัดงาน “วันดื่มนมโลก” หรือ World Milk Day Thailand เพื่อรณรงค์เชิญชวนให้เด็กไทยและคนไทย หันมาให้ความสำคัญกับการดื่มนม เพื่อเสริมสร้างสุขภาพดี พร้อมทั้งสานต่ออาชีพโคนมพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทั้งนี้ รัฐบาลไทยได้ให้การช่วยเหลือเกษตรผู้เลี้ยงโคนม และกลุ่มอุตสาหกรรมนมมาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีนโยบายเกี่ยวกับโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ที่เน้นย้ำในเรื่องคุณภาพน้ำนมที่ดี และความโปร่งใส เพื่อให้นักเรียน      ทั่วประเทศได้ดื่มนมคุณภาพดีอย่างทั่วถึง รวมทั้งการแก้ไขปัญหาให้กับสหกรณ์โคนมอย่างยั่งยืน โดยจะมีการรณรงค์การบริโภคนม ตลอดทั้งปี 2560 แบ่งเป็น 5 ช่วง ได้แก่ ปีใหม่ สงกรานต์ วันดื่มนมโลก วันเข้าพรรษาและวันออกพรรษา

สำหรับในปี 2560 ได้กำหนดรูปแบบการจัดงานภายใต้แนวคิด “โคนมอาชีพพระราชทาน สานต่อที่พ่อสร้าง เสริมสร้างสุขภาพดี” ในวันที่ 1 มิถุนายน 2560 ณ ห้างแม็คโคร สาขาลาดพร้าว โดย FAO ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมปศุสัตว์ และองค์การส่งเสริมกิจกรรมโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สมาคมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อาหารนมไทย (ส.อ.น.ท.) และสมาคมผู้ค้าปลีกไทย ได้ร่วมกันจัดงานขึ้น โดยจะเริ่มงานอย่างเป็นทางการในเวลา 10.00 น. มีผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วย ผู้แทนภาครัฐและเอกชน เกษตร/สหกรณ์ และผู้บริโภค

สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นิทรรศการวันดื่มนมโลก การนำผลิตภัณฑ์นมแจกให้แก่ผู้ร่วมงานฟรี การปล่อยขบวนคาราวานรณรงค์บริโภคนมไปใน 9 เส้นทาง ภายในพื้นที่กรุงเทพฯ และกิจกรรมพิเศษเพื่อร่วมรณรงค์การบริโภคนมที่สวนสัตว์ดุสิต ในระหว่างวันที่ 1 – 4 มิถุนายน 2560 และการจำหน่ายนมในราคาพิเศษ ในระหว่างวันที่ 1 – 15 มิถุนายน 2560 ณ ห้างสรรพสินค้าชั้นนำต่าง ๆ ได้แก่ Tesco Lotus, สยามแม็คโคร,ฟู้ดแลนด์ ซุปเปอร์มาร์เก็ต, บิ้กซี ซุปเปอร์มาร์เก็ต, แม็กซ์แวลู ซุปเปอร์มาร์เก็ต และ TOP ซุปเปอร์มาร์เก็ต

“ การจัดงานในครั้งนี้ นับเป็นความร่วมมือของภาครัฐและภาคเอกชน ที่จะส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงโคนมให้กับเกษตรกรตามแนวทางเกษตรประชารัฐของรัฐบาล และส่งเสริมคนไทยให้บริโภคนมเพิ่มมากขึ้น โดยกระทรวงเกษตรฯ ได้มีนโยบายกำหนดเป้าหมายให้คนไทยดื่มนมเพิ่มขึ้นจาก 14 ลิตรต่อคนต่อปี เป็น 20 ลิตรต่อคนต่อปี ภายใน 10 ปี เพื่อเสริมสร้างสุขภาพของคนไทยให้แข็งแรงและเป็นกำลังสำคัญที่จะร่วมกันพัฒนาประเทศไทยได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน” นายธีรภัทร กล่าว