แม็คโคร-อย.ลุยสวนส้มที่ อ.ฝาง ดูต้นแบบจัดการที่ดี

  •  
  •  
  •  
  •  

          คุณจุฑารัตน์  พัฒนาทร  รองผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพ บริษัท   สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยนายแพทย์วันชัย  สัตยาวุฒิพงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา นำคณะทำงานภาคประชาชน ลงพื้นที่เยี่ยมชมสวนส้มทรายทอง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ เพื่อศึกษาดูงานต้นแบบการจัดการความปลอดภัยด้านอาหารและการจัดการที่ดีด้านการเกษตรจนประสบผลสำเร็จภายใต้ “โครงการส้มปลอดภัยคนไทยยิ้มได้”

[adrotate banner=”3"]

         สำหรับโครงการนี้ดำเนินมาตั้งแต่ปี 2557 และเป็นโครงการต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดยร่วมมือระหว่าง บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และภาคีเครือข่าย ครอบคลุมพื้นที่มากกว่า 20,000 ไร่เพื่อสร้างมาตรการและนวัตกรรมในการลดสารพิษตกค้างพร้อมพัฒนาและยกระดับเกษตรกรในการบริหารจัดการตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำของเกษตรกรผู้ปลูกส้ม โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการมากกว่า 60 ราย ทำให้สินค้ามีคุณภาพสม่ำเสมอ มีความปลอดภัยจากสารตกค้าง และยังส่งเสริมให้เกษตรกรมีความยั่งยืน ซึ่งลูกค้าสามารถตรวจสอบที่มาของสินค้าย้อนกลับได้จนถึงฟาร์มด้วย QR Code