ติวเข้ม”กสิกรรมธรรมชาติ”ให้ครู ตชด.

  •  
  •  
  •  
  •  

นายมนตรี บุญจรัส ประธานกรรมการชมรมเกษตรปลอดสารพิษ ผู้นำด้านเกษตรปลอดสารพิษครบวงจร ไปเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ในการฝึกอบรมหลักสูตรตำรวจตระเวนชายแดนระดับพื้นฐาน (สายครู ตชด.) หัวข้อ “กสิกรรมธรรมชาติ” โดยให้ความรู้ด้านการทำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก จากเศษซากอินทรียวัตถุที่ได้จากการเก็บเกี่ยวผลผลิต การผลิตจุลินทรีย์ท้องถิ่นสายพันธุ์ไทยจากมูลสัตว์เคี้ยวเอื้อง อาทิ วัว ควาย แพะ แกะ เก้ง กระจง ฯลฯ

เป็นสูตรหมักขยายกับน้ำมะพร้าวอ่อน นมยูเอชที ไข่ไก่ แป้งข้าวโพด แป้งข้าวเจ้า แป้งข้าวเหนียว ฯลฯ ทดแทนการใช้สารเคมีอันตรายที่นำเข้าจากต่างประเทศ เพื่อลดต้นทุนการผลิตสู่การทำเกษตรแบบปลอดภัยและยั่งยืน ณ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ค่ายพระยาสุรสีห์ อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา

 

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ