โชว์สุดยอดนวัตกรรม-ครั้งแรกที่งานวิจัยซื้อได้ใน”แม่โจ้แฟร์”

  •  
  •  
  •  
  •  

“แม่โจ้”รวบสุดยอดนวัตกรรมหลัก 3 กิจกรรมผนวกในงาน”งานแม่โจ้แฟร์ (Maejo Fair 2017)” ในปีนี้ ระบุทั้งมหกรรมนิทรรศการองค์ความรู้ MJU Showreal ที่สำคัญครั้งแรกที่ผู้ประกอบการจะได้ซื้องานวิจัยไปต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้  พร้อมจัดการประชุมวิชาการ ประจำปี 2560 และรวมพลคนตระกูลแตง ในงาน 40 ปี พืชผักแม่โจ้"รวมพลคนตระกูลแตง" ระหว่างวันที่ 7-8 ธันวาคม 2560 นี้

 

         ผศ.พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวว่า การจัดงาน“แม่โจ้แฟร์ 2017” ปีนี้จะเป็นการผนวก 3 กิจกรรมหลักๆ ไว้ด้วยกัน ได้แก่ การจัดประชุมวิชาการประจำปี 2560ที่มีนักวิชาการมารวมตัวกันเพื่อนำเสนอผลงานมากมายพร้อมทั้งมีเวทีเสวนาทางวิชาการ และการบรรยายพิเศษจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิระดับประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของพืชวงศ์แตง

         ส่วนที่สองคือ งาน 40 ปีพืชผักแม่โจ้ ครั้งยิ่งใหญ่เตรียมเปิดแปลงโชว์พันธุ์แตงกว่า 20 บริษัทยักษ์ใหญ่ของไทย เพื่อกระตุ้นด้านเมล็ดพันธุ์แตงของไทยให้กว้างขวางพร้อมเชิญคนพืชผักแม่โจ้คืนถิ่น และส่วนที่สามคือ มหกรรมนิทรรศการองค์ความรู้ MJU Showreal ทั้งด้านการวิจัยนวัตกรรม บริการวิชาการ เกษตรอินทรีย์แม่โจ้โดยเปิดให้ผู้ประกอบการได้พบกับนักวิจัยโดยตรงและสามารถซื้องานวิจัยไปต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้รวมถึงการจำหน่ายสินค้าจาก กาดแม่โจ้ 2477 และกลุ่มเครือข่ายเกษตรอินทรีย์มากมายงานนี้จึงเป็นอีกงานสำคัญของชาวเชียงใหม่ที่ไม่ควรพลาด

         สำหรับผลงานเด่นที่น่าสนใจ ของมหกรรมนิทรรศการองค์ความรู้ Maejo Fair 2017 อาทิระบบคอมพิวเตอร์ควบคุมขั้นสูงสำหรับไบโอรีแอคเตอร์จมชั่วคราวเพื่อการผลิตต้นพันธุ์พืชระดับอุตสาหกรรม,การใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพรอินทรีย์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นสู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ,การจัดการระบบน้ำโดยใช้ Application, ผลิตภัณฑ์สารสกัดสมุนไพรไทยสำหรับปศุสัตว์และสัตว์น้ำ,นวัตกรรมอาหารสุขภาพและเครื่องสำอางจากทรัพยากรน้ำ, วัสดุเรียบแบบเซรามิกจากส่วนผสมของดินและน้ำยาง,เครื่องสับกิ่งไม้หยอดเหรียญ, การผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วแดงหลวง, วัสดุปลูกย่อยสลายได้ โดยจะจัดแสดงตลอดทั้งวันตั้งแต่เวลา 08.30 – 17.30 น. ณ บริเวณอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

         ด้าน รศ.ดร.ยงยุทธ ข้ามสี่ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวเพิ่มเติมว่าในส่วนของสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตรเป็นหน่วยงานหลักในการจัดงานประชุมวิชาการประจำปี 2560 เพื่อส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ นักวิชาการ คณาจารย์ นักวิจัยนิสิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รวมถึงผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมประชุมและเสนอผลงานวิชาการในสาขาวิชาต่างๆ จำนวน 4กลุ่ม ได้แก่สาขาเกษตรศาสตร์สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาขาวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรและสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์รวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ทั้งภายในและต่างประเทศซึ่งจะนำไปสู่แนวทางการวิจัยและพัฒนาการแก้ปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศมีผู้สนใจจากหน่วยงานองค์กรต่างๆ จำนวน 138 เรื่อง

         นอกจากนี้ยังจัดให้มีการบรรยายพิเศษ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิเรื่อง งานวิจัยกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.พีระพงศ์ ทีฆสกุล รองอธิการบดีฝ่ายระบบวิจัยและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในช่วงบ่ายของวันที่ 7 ธันวาคม 2560 จะมีการบรรยายพิเศษ เรื่อง“สถานการณ์พืชวงศ์แตงของประเทศไทย”, เรื่อง “สถานการณ์อุตสาหกรรมการแปรรูปแตงกวาดองในตลาดโลก”,เรื่อง “เทคโนโลยีจีโนมิกส์เพื่อการปรับปรุงพันธุ์พืชตระกูลแตง”, เรื่อง “กระเทย :เพศเปลี่ยนโฉมหน้าลูกผสมแตงกวา”

         ส่วนในวันที่ 8 ธันวาคม 2560 นอกจากการนำเสนอผลงานวิชาการตามกลุ่มสาขาวิชาต่างๆ แล้วยังมีการบรรยายพิเศษ เรื่อง “ฝ่ากับดัก สายพันธุ์ โรงเรือน วิธีการปลูก สู่ฟาร์มเมลอนไทยที่ยั่งยืน”ซึ่งกิจกรรมในช่วงบ่ายของทั้ง 2 วัน ท่านที่สนใจเข้ารับฟังการบรรยายสามารถเข้าร่วมงานได้..ฟรี ณ ห้องข้าวหอมมะลิอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

         สำหรับงาน” 40 ปีพืชผักแม่โจ้” ผศ.ฉันทนา วิชรัตน์ อาจารย์ประจำสาขาพืชผักคณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า นับจากปี 2520ที่ได้มีการก่อตั้งสาขาพืชผักเป็นครั้ง จวบจนปัจจุบัน สาขาพืชผักแม่โจ้ได้ผลิตบัณฑิตคนพืชผักกระจายตัวอยู่ตามพื้นที่ต่างๆ กว่า 1,500 คน สร้างคน สร้างงาน สร้างอาชีพสร้างประโยชน์ต่อสังคมในมิติต่างๆ มากมาย สำหรับงานครบรอบ 40ปีพืชผักในครั้งนี้มหาวิทยาลัยได้ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.),และบริษัทเอกชนกว่า 20 บริษัท จัดให้มีขึ้นเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สาขาพืชผักแม่โจ้ให้ศิษย์เก่าได้กลับมาพบเจอกันและได้ตอบแทนสถาบัน รวมถึงการเผยแพร่องค์ความรู้สู่สังคมอีกด้วย

        นอกเหนือจากการบรรยายพิเศษเกี่ยวกับพืชวงศ์แตงแล้ว ยังมีงานมหกรรมแสดงพันธุ์แตงกวาและแตงร้านซึ่งเป็นการแสดงพันธุ์แตงโดยบริษัทเมล็ดพันธุ์แตงกวา แตงร้าน ชื่อดังจากทั่วประเทศ จำนวน 22 บริษัทเอกชน และ 2หน่วยงานราชการ ร่วมจัดแสดงปลูกสาธิต จำนวนกว่า 140 สายพันธุ์เพื่อให้เกษตรกรและผู้ร่วมงานได้เห็นถึงความหลากหลายของพันธุ์พืชตลอดจนนักปรับปรุงพันธุ์ของภาครัฐและเอกชนได้พัฒนาปรับปรุงพันธุ์ให้ตรงกับความต้องการของตลาดและผู้บริโภคพร้อมมีกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย อาทิ เมนูอาหารสุดสร้างสรรค์จากแตงกวา โดยทีมงานคณะพัฒนาการท่องเที่ยวนอกจากนี้ผู้เข้าร่วมงานจะได้รับเมล็ดพันธุ์ผักอินทรีย์อีกด้วย ณ แปลงสาขาพืชผัก คณะผลิตกรรมการเกษตรใน

         ในวันที่ 9 ธันวาคม 2560 จะมีกิจกรรมศิษย์เก่าแม่โจ้คืนถึน จะจัดขึ้นช่วงเช้าจะเป็นพิธีทำบุญทางศาสนาเพื่อความเป็นสิริมงคล และอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับครูบาจารย์และศิษย์ที่ล่วงลับในช่วงบ่ายจะเป็นเวทีเสวนา หัวข้อ “เรียน + สอนกันอย่างไร ในยุค Thai 4.0 ในสายตาศิษย์เก่าพืชผักแม่โจ้”และในช่วงเย็น ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไปจะเป็นกิจกรรมฉลอง 40 ปี พืชผัก และศิษย์เก่าพืชผักแม่โจ้คืนถิ่น ณศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ จึงขอเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมงาน Maejo Fair 2017 ได้ฟรี ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้แม่โจ้ จ.เชียงใหม่สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร โทรศัพท์ 0 5387 3410