ก.เกษตรฯจัด2จุด”ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์-อำนวยความสะดวก”รับได้3หมื่นคน

  •  
  •  
  •  
  •  

กระทรวงเกษตรฯ ได้จัดซุ้มถวายดอกไม้จันทน์-จุดอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่จะมาร่วมงานพระราชพิธีฯ  2 จุด “บริเวณด้านหน้ากระทรวงฯ-หน้าสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม” รับประชาชนได้กว่า 3 หมื่นคน ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560  พร้อมร่วมใจจัดนิทรรศการ “สถิตในใจราษฎร์ เกษตรสืบสานศาสตร์พระราชา” บริเวณหน้าอาคาร 1 เพื่อถวายอาลัยและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน  ที่ได้ทรงช่วยเหลือราษฎรผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจำนวนมาก

          นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ทางกระทรวงเกษตรฯได้รับมอบหมายจากคณะอนุกรรมการฝ่ายรับรองและบริการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ให้จัดการรับรองและบริการประชาชนที่ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์และผู้ร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 นี้

           ทางกระทรวงฯได้จัดซุ้มถวายดอกไม้จันทน์หน้ากระทรวง และจุดอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่จะมาร่วมงานพระราชพิธีฯ จำนวน 2 จุด ได้แก่ บริเวณด้านหน้ากระทรวงเกษตรฯ และหน้าสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ถ.ราชดำเนินนอก ระหว่างเวลา 09.00 – 22.00 น.

          ในโอกาสนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดนิทรรศการนำเสนอพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บริเวณหน้าอาคาร 1 ภายในกระทรวงเกษตรฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถวายอาลัยและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน  ที่ได้ทรงช่วยเหลือราษฎรผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจำนวนมาก ตลอดจนให้ประชาชนทั่วไปได้น้อมนำแนวพระราชดำริไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ให้ดียิ่งขึ้น

         ทั้งนี้ ได้มอบหมายหน่วยงานในสังกัดร่วมกันจัดแสดงนิทรรศการ และจัดกิจกรรมอื่นเพื่อบริการประชาชนทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30,000 ราย ที่จะมาร่วมงานพระราชพิธี ฯ ส่วนรูปแบบการจัดนิทรรศการ ประกอบด้วยนิทรรศการการดำเนินงานตามพระราชดำริที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์น้อมนำมาดำเนินการ และมีการนำไปส่งเสริมและขยายผลจนเกิดประโยชน์อย่างกว้างขวาง และพระราชกรณียกิจที่นำมาร้อยเรียงเนื้อหาเป็นภาพต่อเนื่อง อันแสดงถึงพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นต่อปวงชนชาวไทยตลอดมา นอกจากนี้ ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการมีชีวิตซึ่งตกแต่งด้วยภาพหรือสิ่งของที่ทรงใช้งานจริง เช่น รถจีบพระที่นั่ง เป็นต้น รวมทั้งได้จัดทำโปสการ์ดแจกประชาชนที่มาร่วมงานพระราชพิธีฯ

          “กระทรวงเกษตรฯ มุ่งหวังให้ประชาชนทั่วไปได้มีส่วนร่วมในการน้อมรำลึกและตระหนักถึงพระเกียรติคุณ พระอัจฉริยภาพ และพระเมตตาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช ที่มีต่อเกษตรกรและการพัฒนาการเกษตรของประเทศไทย ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่จะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม ที่จะถึงนี้ รวมทั้งให้ประชาชนทั่วไปได้น้อมนำแนวพระราชดำริไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ให้ดียิ่งขึ้นด้วย” ปลัดกระทรวงเกษตรฯ กล่าว