ประกาศิต“ฉัตรชัย”โกง”9101”ลงดาบทันที

  •  
  •  
  •  
  •  

“ฉัตรชัย” กำชับผู้บริหารทุกคน เจ้าหน้าที่ทุกระดับ รวมประชาชน ช่วยตรวจสอบโครงการ 9101ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมี ย้ำถ้าพบทุจริตฟันไม่เลี้ยง ขณะที่“สมชาย ชาญณรงค์กุล” ยืนยันผลการตรวจสอบยังไม่พบคนโกง

          วันนที่ 27 ก.ย.60  พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบหมายให้ผู้บริหารทุกคนเจ้าหน้าที่ทุกระดับรวมถึงภาคประชาชนและภาคีเครือข่ายร่วมกันตรวจสอบทุกประเด็นปัญหาร้องเรียนในโครงการ 9101ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกโครงการเพื่อป้องกันและกำกับดูแลการดำเนินการอย่างโปร่งใส

          ในกรณีที่พบว่าเจ้าหน้าที่กระทำผิดจริงยืนยันลงโทษตามกฎหมาย เนื่องจากเป็นโครงการที่มีหลักการสำคัญคือน้อมนำหลักการ ทฤษฎีและแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดชได้พระราชทานไว้มาปฏิบัติโดยมีศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.) เป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาการเกษตรชุมชนและทำให้ชุมชนมีความเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้ผ่านกระบวนการคิด วิเคราะห์และปฏิบัติจริง

           จนถึงวันนี้สามารถทำให้เกิดกิจกรรม 24,152 กิจกรรม วงเงิน 19,876.20 ล้านบาทซึ่งจำนวนสมาชิกกลุ่มที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณให้ดำเนินโครงการ 1.56 ล้านรายจำนวนเกษตรกรที่คาดว่าได้รับประโยชน์จากโครงการฯ ทั้งประเทศ 7.78 ล้านรายและเกษตรกรส่วนใหญ่ก็พอใจและได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดี

          ด้านนายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า ขณะนี้มีการร้องเรียนเกี่ยวกับโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อฯ จำนวน 14 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 0.058ปัจจุบันดำเนินการตรวจสอบเสร็จแล้ว 6 เรื่อง คือ จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดฉะเชิงเทราจังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดสงขลา และจังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่งไม่ปรากฏหลักฐานการกระทำผิดของเจ้าหน้าที่และไม่พบมูลความจริงที่กล่าวอ้างว่าเจ้าหน้าที่เป็นผู้กระทำความผิด โดยเรื่องร้องเรียนส่วนใหญ่เกิดจากการตรวจสอบกันเองของชุมชนซึ่งเป็นเรื่องที่ดี

         ส่วนเรื่องร้องเรียนที่เหลือ 8 จังหวัดอยู่ในระหว่างการดำเนินการตรวจสอบโดยละเอียดของคณะกรรมการคือ จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยาฯ จังหวัดสระแก้ว จังหวัดสตูล จังหวัดสุพรรณบุรีจังหวัดเชียงราย จังหวัดลำปาง และจังหวัดแพร่ตัวอย่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้ง 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสุรินทร์พบการร้องเรียน จำนวน 3ประเด็น ซึ่งเราได้นำผู้สื่อข่าว และ หัวหน้าส่วนทุกราชการลงพื้นที่ ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงก็ไม่พบตามที่ปรากฏเป็นข่าวแต่อย่างใด

        จังหวัดสมุทรปราการ พบการร้องเรียนเรื่องถูกปฏิเสธโครงการซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าสมาชิกในกลุ่มผู้ร้องเรียนส่วนใหญ่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรและโครงการไม่ผ่านหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาด้านการกระจายรายได้ให้เกษตรกรในชุมชนอย่างทั่วถึงจังหวัดฉะเชิงเทราพบการร้องเรียนให้ตรวจสอบโครงการในอำเภอบางน้ำเปรี้ยวที่ส่วนใหญ่ทำลานตากเกือบทุกโครงการนั้นจากการตรวจสอบพบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ทำนาซึ่งมีความต้องการลานตากข้าวซึ่งทุกโครงการผ่านการพิจารณาความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ ทั้งระดับชุมชนและระดับอำเภอ รวม 22ชุมชน (10 ตำบล) ทุกขั้นตอนตามคู่มือจังหวัดอุตรดิตถ์พบการร้องเรียน 1 ประเด็น

         หลังจากการตรวจสอบพบว่า เจ้าหน้าที่พิจารณาโครงการต่างๆ โดยดำเนินการตามคู่มือกำหนดอย่างโปร่งใสไม่ปรากฏข้อเท็จจริงตามที่ถูกร้องเรียนจังหวัดสงขลา พบการร้องเรียน 2 ประเด็นซึ่งหลังการตรวจสอบไม่ปรากฏข้อเท็จจริงตามที่ถูกร้องเรียนแต่อย่างใดโดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการเสนอเรื่องเรียนปลัด กษ. และแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบจังหวัดแม่ฮ่องสอน กรณีร้องเรียนเรื่องเจ้าหน้าที่ กสก. เสนอโครงการเองนั้นหลังตรวจสอบแล้วพบว่าเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามหน้าที่เท่านั้น ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงตามที่ถูกร้องเรียนโดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการชี้แจงทำความเข้าใจผู้ร้องเรียนที่ศูนย์ดำรงธรรม