“บิ๊กตู่”นำคณะรัฐมนตรีลงตะลุยสุพรรณฯ- อยุธยาก่อนประชุม ครม.

  •  
  •  
  •  
  •  


“ประยุทธ” นำคณะรัฐมนตรีลงพื้นที่ภาคกลาง หวังพบปะประชาชน ติดตามผลการดำเนินงานของรัฐบาลในการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดต่าง ๆ  ก่อนจะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการ ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในวันที่ 19 กันยายน 2560 นี้ โดยมีวาระพิจารณาแผนการดำเนินการตามยุทธศาสตร์และทิศทางการพัฒนาภาคกลาง  เพื่อเร่งรัดโครงการต่าง ๆ ให้บรรลุเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ ในรอบเวลาที่กำหนด “พัฒนาภาคกลางสู่มหานครทันสมัยและเป็นฐานการเชื่อมโยงประเทศไทยสู่เส้นทางขนส่งสองฝั่งทะเล “  ครอบคลุม 6 ด้าน

        พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีมีกำหนดประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่   อย่างเป็นทางการ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันที่ 19 กันยายน 2560 พร้อมลงพื้นที่ทั้งจังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อพบปะประชาชนและติดตามผลการดำเนินงานของรัฐบาลในการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดต่าง ๆ ในพื้นที่ภาคกลาง
        สำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีฯ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยานี้ คณะรัฐมนตรีมีวาระพิจารณาแผนการดำเนินการตามยุทธศาสตร์และทิศทางการพัฒนาภาคกลาง เพื่อเร่งรัดโครงการต่าง ๆ ให้บรรลุเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ ในรอบเวลาที่กำหนดคือ พัฒนาภาคกลางสู่มหานครทันสมัยและเป็นฐานการเชื่อมโยงประเทศไทยสู่เส้นทางขนส่งสองฝั่งทะเล โดยมียุทธศาสตร์การพัฒนาประกอบไปด้วย
          1. พัฒนากรุงเทพฯ เป็นมหานครทันสมัยระดับโลกควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมเมือง
          2. พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติและสร้างความเชื่อมโยงเพื่อกระจายการท่องเที่ยวทั่วทั้งภาค
          3. ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมโดยใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ เพื่อให้สามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
          4. บริหารจัดการน้ำและทรัพยากรธรรมชาติเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ภัยแล้ง และคงความสมดุลของระบบนิเวศอย่างยั่งยืน
          5. เปิดประตูการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว เชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย – ภาคกลาง – ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก และ
          6. พัฒนาความเชื่อมโยงเศรษฐกิจและสังคมกับทุกภาคเพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพและลดความเหลื่อมล้ำภายในประเทศ
          ในโอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีจะได้ติดตามประเด็นปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และทิศทางการพัฒนาของภาคกลาง พร้อมทั้งโครงการตามแผนบูรณาการการส่งเสริมความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ (Local Economy) โดยเฉพาะโครงการสำคัญขนาดใหญ่ในพื้นที่ด้วย

          สำหรับกำหนดการลงพื้นที่และประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการ มีดังนี้    วันจันทร์ ที่ 18 กันยายน 2560 นายกรัฐมนตรีออกเดินทางจาก กทม. ไปยังศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี จากนั้นนายกรัฐมนตรีเดินทางไปสักการะหลวงพ่อโต วัดป่าเลไลย์วรวิหาร และพบปะประชาชน พร้อมตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าการก่อสร้างพระเมรุมาศจำลอง ต่อจากนั้น นายกรัฐมนตรีเดินทางต่อไปยังโรงเรียนเกษตรกรชาวนา สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง เพื่อเยี่ยมชมผลการดำเนินงานของโรงเรียนเกษตรกรชาวนาจังหวัดสุพรรณบุรี ข้าวนาแปลงใหญ่ ศูนย์เรียนรู้เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร และโครงการ 9101

           โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีจะร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกับนักเรียนชาวนาและชาวสุพรรณบุรี ณ โรงเรียนเกษตรชาวนาจังหวัดสุพรรณบุรี      ช่วงบ่าย นายกรัฐมนตรีเดินทางจากศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี ไปยังสำนักงานเทศบาลตำบลสามกอ อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และเดินทางต่อไปยังหมู่ที่ 1 ตำบลบ้านแพน อำเภอเสนา เพื่อตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการทุ่งรับน้ำ “โครงการเปิดน้ำเข้านา – ปล่อยปลาเข้าทุ่ง” และเปิดประตูระบายน้ำบ้านแพนเข้านา พร้อมรับฟังบรรยายสรุปโครงการทำนาเหลื่อมปีและโครงการขุดดินแลกน้ำ และพบปะประชาชนที่มาให้การต้อนรับ

          จากนั้นนายกรัฐมนตรีจะประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดภาคกลาง ผู้แทนภาคเอกชน และผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อมอบนโยบาย รับฟังการนำเสนอทิศทางการพัฒนาภาคกลาง และรับฟังโครงการสำคัญที่ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ อำเภอพระนครศรีอยุธยา

        วันอังคารที่ 19 กันยายน 2560 นายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี และชาวอยุธยาร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 89 รูป ณ บริเวณหน้าวัดมหาธาตุ พร้อมเยี่ยมชมตลาดกรุงศรี และนั่งรถรางเยี่ยมชมมรดกโลก (กิจกรรมเผยแพร่ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม การท่องเที่ยว) ณ บริเวณอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จากนั้น นายกรัฐมนตรีเป็นประธานประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 2/2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ช่วงบ่าย นายกรัฐมนตรีมีกำหนดการพบปะประชาชน ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา จากนั้นเดินทางต่อไปยังพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา เพื่อเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา และเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร

ภาพ/บทความ : กลุ่มสื่อสารเชิงกลยุทธ์ สำนักโฆษก ทำเนีบนัฐบาล