ชดเชยกระทบเขื่อนราษีไศลไร่3.2 หมื่นบาท

  •  
  •  
  •  
  •  

ครม.อนุมัติจ่ายเงินค่าชดเชยให้แก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากโครงการฝายราษีไศลไร่ละ 3.2 หมื่นบาท โดยใช้งบประมาณค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้าย ในการจัดหาที่ดินของกรมชลประทาน

การประชมคณะรัฐมนตรี(ครม.) สัญจร ที่ จ.นครราชสีมาที่มี พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา นาทยกรัฐมนตรีเป็นประธาน ที่ประชุมมีมติอนุมัติตามที่รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) ประธานกรรมการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากโครงการฝายราษีไศล เสนอ ดังนี้

  1. 1. อนุมัติจ่ายเงินค่าชดเชยให้แก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากโครงการฝายราษีไศลในแปลงที่ดินที่ผ่านความเห็นชอบการตรวจสอบจากคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากโครงการฝายราษีไศลจังหวัดทั้ง 2 จังหวัด (จังหวัดศรีสะเกษและจังหวัดร้อยเอ็ด) โดยเป็นไปตามขั้นตอนที่คณะกรรมการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากโครงการฝายราษีไศลกำหนดไว้ รวมจำนวน 54 แปลง เนื้อที่ 86-2-38.3 ไร่ ในอัตราไร่ละ 32,000 บาท รวมเป็นเงิน 2,771,064 บาท ตามบัญชีรายละเอียดผลการตรวจสอบร่องรอยการทำประโยชน์ที่ดินที่ได้รับผลกระทบฯ จังหวัดศรีสะเกษและจังหวัดร้อยเอ็ด โดยใช้งบประมาณค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้าย ในการจัดหาที่ดินของกรมชลประทานนำมาใช้จ่ายเพื่อการนี้
  2. 2. เพื่อให้การจ่ายเงินค่าชดเชยเป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส และมิให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบจากราษฎร เห็นชอบให้มีคณะกรรมการกำกับดูแลการจ่ายเงินรวม 2 จังหวัด เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลการจ่ายเงินและจำนวนเงินค่าชดเชยให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิและจำนวนเงินค่าชดเชย เพื่อให้เป็นไปตามบัญชีรายละเอียดผลการตรวจสอบร่องรอยการทำประโยชน์ที่ดินที่ได้รับผลกระทบฯ ประกอบด้วย

ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานกรรมการ กรรมการประกอบด้วย เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด อัยการจังหวัด คลังจังหวัด นายอำเภอท้องที่ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายและที่ดิน กรมชลประทาน ผู้แทนกลุ่มสมาพันธ์เกษตรกรอีสาน ผู้แทนกลุ่มสมัชชาเกษตรกรภาคอีสาน ผู้แทนกลุ่มสมาพันธ์เกษตรกรแห่งประเทศไทย ผู้แทนกลุ่มเกษตรกรฝายราษีไศล ผู้แทนกลุ่มกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้แทนกลุ่มอิสระ ผู้แทนกลุ่มสมัชชาลุ่มน้ำมูล ผู้แทนกลุ่มสมัชชาคนจน และผู้แทนกลุ่มชาวนา 2000 โดยมีผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง เป็นกรรมการและเลขานุการ โดยมีอำนาจหน้าที่พิจารณาและควบคุมการโอนจ่ายเงินค่าชดเชยให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ จำนวนเนื้อที่ และจำนวนเงินค่าชดเชยตามที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ ในการจ่ายเงินเห็นสมควรจ่ายด้วยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร (จ่ายตรง) ตามบัญชีรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิ โดยถือความเห็นของคณะกรรมการชุดนี้เป็นหลักฐานในการจ่ายเงินค่าชดเชย