แจงนายกฯแผนพัฒนาลุ่มน้ำทำให้อีสานมีน้ำเพื่อการเกษตร8.8หมื่นไร่

  •  
  •  
  •  
  •  

อธิบดีกรมชลประทาน รายงานสถานการณ์น้ำและแนวทางการบริหารจัดการน้ำ การพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาให้นายกฯฟังระหว่างประชุม ครม.สัญจร  กรมชลฯ เพิ่มศักยภาพการพัฒนาแหล่งน้ำ จ.นครราชสีมา ระบุแผนพัฒนาลุ่มน้ำต่างๆ แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ จะทำให้พื้นที่ภาคอีสานมีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นกว่า 58 ลบ.ม. มีพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น 8.8 หมื่นไร่

         นายสัญชัย เกตุวรชัย อธิบดีกรมชลประทาน รายงานสถานการณ์น้ำและแนวทางการบริหารจัดการน้ำ การพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ จังหวัดนครราชสีมา รวมทั้งภาพรวมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่อ พล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและคณะ ในโอกาสลงพื้นที่ตรวจราชการและประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) ณ จังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ 21 – 22 สิงหาคม 2560

        โดยอธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่า ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรมชลประทานมีแผนพัฒนาลุ่มน้ำต่างๆ อาทิ ลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนล่าง เพราะการก่อสร้างประตูระบายน้ำตามจุดต่างๆ ก่อนระบายน้ำลงแม่น้ำโขง การก่อสร้างอ่างเก็บน้ำลำชี และอ่างเก็บน้ำพระอาจารย์จื่อ จังหวัดชัยภูมิ รวมไปถึงการจัดการแก้มลิงและพนังกั้นน้ำ 2 ฝั่งในลำน้ำชีหากดำเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ จะทำให้พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นประมาณ 58.22 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) มีพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้นประมาณ 88,000 ไร่ ประชาชนได้รับประโยชน์ 53,965 ครัวเรือน

         ด้านาน นายทองเปลว กองจันทร์ รองอธิบดีกรมชลประทาน กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับโครงการผันน้ำไปเติมอ่างเก็บน้ำบึงกระโตน (แก้มลิงบึงกระโตน) ตำบลประทาย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา นั้น กรมชลประทานได้ทำการเพิ่มความจุของอ่างจาก 6 ล้าน ลบ.ม. เป็น 15 ล้าน ลบ.ม ซึ่งก่อนหน้านี้ได้ดำเนินการก่อสร้างระบบคลองชักน้ำ จากห้วยแอกไปลงบึงกระโตนเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำในอ่าง เสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อปี 2559 ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพการใช้น้ำ ในพื้นที่อำเภอประทาย ได้เป็นอย่างมาก
ในส่วนของ อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา นั้น กรมชลประทานได้วางแนวทางแก้ไขปัญหาน้ำท่วม-น้ำแล้ง โดยการปรับปรุงและขุดลอกแก้มลิงเพื่อเพิ่มความจุปริมาณน้ำในแก้มลิงต่างๆ ดังนี้

  1. แก้มลิงดอนยาวน้อย ปริมาณน้ำเพิ่มขึ้น 0.56 ล้าน ลบ.ม. พื้นที่รับประโยชน์ 178 ไร่ ครัวเรือนได้รับประโยชน์ 1,152 ครัวเรือน,2. แก้มลิงหนองขนุน ปริมาณน้ำเพิ่มขึ้น 0.46 ล้าน ลบ.ม พื้นที่รับประโยชน์ 300 ไร่ ครัวเรือนได้รับประโยชน์ 127 ครัวเรือน,3. แก้มลิงหนองควายตาย ปริมาณน้ำเพิ่มขึ้น 0.56 ล้าน ลบ.ม พื้นที่รับประโยชน์ 400 ไร่ ครัวเรือนได้รับประโยชน์ 179 ครัวเรือน,4. แก้มลิงหนองโพธิ์ ปริมาณน้ำเพิ่มขึ้น 0.96 ล้าน ลบ.ม พื้นที่รับประโยชน์ 800 ไร่ ครัวเรือนได้รับประโยชน์ 195 ครัวเรือน,และ5. แก้มลิงบ้านซาก ปริมาณน้ำเพิ่มขึ้น 1.32 ล้าน ลบ.ม พื้นที่รับประโยชน์ 1,100 ไร่ ครัวเรือนได้รับประโยชน์ 258 ครัวเรือน