สรุปมติ ครม.15 ส.ค.60 ผ่านรวด 21 เรื่อง

  •  
  •  
  •  
  •  

                    วันที่15 สิงหาคม 2560  ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม พลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี    ได้ร่วมแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี  ซึ่งสรุปสาระสำคัญดังนี้

กฎหมาย

                        1.เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….

  1. เรื่องร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….

                        3.เรื่องร่างกฎกระทรวงและร่างประกาศคณะกรรมการปิโตรเลียม ออกตามความใน พระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวม 4 ฉบับ

                        4.เรื่องร่างกฎกระทรวงกำหนดการประกาศเกียรติคุณและการให้การสนับสนุนแก่หอพักเอกชน พ.ศ. ….

                        5.เรื่อง ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม รวม 7 ฉบับ       

เศรษฐกิจ- สังคม

                        6.เรื่อง(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560-2564)

                        7.เรื่องการเสนอความเห็นการขอจัดตั้งและการขอยุบเลิกทุนหมุนเวียนของ คณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน

                        8.เรื่องการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนสำนักนายกรัฐมนตรี

ต่างประเทศ

                        9.เรื่องร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติและสำนักงานปราบปรามยาเสพติดฟิลิปปินส์ ว่าด้วยความร่วมมือในการต่อต้านการลักลอบค้ายาเสพติด และสารตั้งต้นที่อยู่ภายใต้การควบคุมและเคมีภัณฑ์จำเป็น (Memorandum ofUnderstanding between the Royal Thai Police and the Philippine Drug Enforcement Agency on Cooperation in Combating Illicit trafficking in Narcotic Drugs, and Controlled Precursor and Essential Chemicals)

                        10.เรื่องท่าทีไทยสำหรับการประชุม Singapore – Thailand Enhanced Economic Relationship (STEER) ครั้งที่ 5

                        11.เรื่องการจัดทำบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการกีฬาระหว่างกระทรวงการ ท่องเที่ยวและกีฬาแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงสาธารณสุขและการกีฬา                 แห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

                        12.เรื่องการจัดทำร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแห่ง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามกับกระทรวงพาณิชย์แห่งราชอาณาจักรไทยว่าด้วยความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการค้า

                        13.เรื่องร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านไปรษณีย์ โทรคมนาคม สารสนเทศ    และเทคโนโลยีดิจิทัลระหว่างกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งราชอาณาจักรไทย และกระทรวงสารสนเทศและการสื่อสารแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

                        14.เรื่องร่างถ้อยแถลงข่าวร่วม (Joint Press Statement) เรื่อง การเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของนายเหวียน ซวน ฟุก (Nguyen Xuan Phuc)    นายกรัฐมนตรีเวียดนาม ระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม 2560

แต่งตั้ง

                        15.เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)

                        16.เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (สำนักนายกรัฐมนตรี)

                        17.เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์)

                        18.เรื่องแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง

                        19.เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)

                        20.เรื่อง รัฐบาลสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเสนอขอแต่งตั้งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มี  อำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำประเทศไทย (กระทรวงการต่างประเทศ)

                        21.เรื่องรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนเสนอขอแต่งตั้งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจ  เต็มแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย (กระทรวงการต่างประเทศ)

                      ที่มา : สำนักโฆษก   สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396