สรุปมติ ครม.8 สิงหาคม 2560

 •  
 •  
 •  
 •  

วันที่ 8 สิงหาคม 2560  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาลพลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี

ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม พันเอก อธิสิทธิ์ ไชยนุวัติ พร้อมด้วย พันเอกหญิง ทักษดา สังขจันทร์ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  ได้ร่วมแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี  ซึ่งสรุปสาระสำคัญดังนี้

กฎหมาย

 1.      เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. …..
 2. เรื่อง   ร่างกฎหมายอนุบัญญัติระดับพระราชกฤษฎีกาและกฎกระทรวง ที่ออกตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 รวม 28 ฉบับ
 3. เรื่อง   ร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ           พ.ศ. 2559 รวม 9 ฉบับ
 4. เรื่อง   ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ….
 5. เรื่อง   ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงดิจิทัลเพื่อ          เศรษฐกิจและสังคม  พ.ศ. ….
 6.      เรื่อง  ร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพื่อขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1152 สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข1020 – บรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1020 (ต้าตลาด) ที่บ้านหัวดอย บ้านผางาม บ้านร่องห้า และบ้านสบเปา เพื่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1421 สายหัวดอย – บ้านใหม่พัฒนาเป็นกรณีที่มีความจำเป็นโดยเร่งด่วน
 7. เรื่อง   ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ       (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….

เศรษฐกิจ- สังคม

 1.                 เรื่อง   มาตรการการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากเหตุอุทกภัยในภาคใต้
 2. เรื่อง  ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อดำเนินโครงการพักชำระหนี้ต้นเงินและลดดอกเบี้ยให้สมาชิกสหกรณ์ /กลุ่มเกษตรกรที่ปลูกข้าว ปีการผลิต  2559/2560
 3.    เรื่อง  ขออนุมัติจัดสรรเงินจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรโครงการสนับสนุนปัจจัยการผลิตปศุสัตว์โคบาลบูรพา”
 4. เรื่อง   การขับเคลื่อนมาตรการต่อต้านการให้สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยภาคเอกชน
 5. เรื่อง   การส่งเสริมให้ปี 2561 เป็น “ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน” หรือ           “Amazing Thailand Tourism Year 2018”
 6. เรื่อง   การช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเนื่องจากพายุตาลัสและพายุเซินกา
 7. เรื่อง   การสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง (ระหว่างจังหวัดอุบลราชธานีกับกรุงทิมพู ราชอาณาจักรภูฏาน)ต่างประเทศ
 8. เรื่อง   บันทึกความเข้าใจความร่วมมือในการอนุรักษ์และจัดการกลุ่มป่าพื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติระหว่างกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และองค์กรระหว่างประเทศ
 9. เรื่อง   การสมัครรับเลือกตั้งตำแหน่งสมาชิกสภาบริหารของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU)
 10. เรื่อง   การประชุมระดับรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือ BIMSTEC ครั้งที่ 15

แต่งตั้ง

 1. เรื่อง   การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)
 2. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงเกษตร     และสหกรณ์)
 3. เรื่อง   การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง(กระทรวงพาณิชย์)
 4. เรื่อง   การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง(กระทรวงมหาดไทย)
 5. เรื่อง   การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง         (กระทรวงวัฒนธรรม)
 6. เรื่อง   การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
 7. เรื่อง   แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืช
 8. เรื่อง   การแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
 9. เรื่อง   แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 10. เรื่อง   การแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
 11. เรื่อง   แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ที่มา :สำนักโฆษก   สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396