“ปลัดฝน” นำทีม”ข้าราชการไทยไม่โกง

  •  
  •  
  •  
  •  

“ปลัดฝน” นำทีมข้าราชการกระทรวงเกษตรฯ ร่วม“โครงการเสริมสร้างเกียรติภูมิข้าราชการ : สำนึกข้าราชการไทยไม่โกง”ปลุกจิตสำนึกแห่งการเป็นข้าราชการไทยที่มีเกียรติและศักดิ์ศรี ไม่คดโกงทุจริต และประพฤติมิชอบ

           ​นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) จัด “โครงการเสริมสร้างเกียรติภูมิข้าราชการ : สำนึกข้าราชการไทยไม่โกง” ในระหว่างวันที่ 24 – 25 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลุกจิตสำนึกของข้าราชการให้มุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้องเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม เป็นแบบอย่างที่ดีแก่เพื่อนร่วมงาน และร่วมมือป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในราชการ

            โดยน้อมนำแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และนำนโยบายของนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) ในการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดิน ที่มีธรรมาภิบาล การป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ข้าราชการพลเรือน มาเป็นแนวทางในการจัดทำหลักสูตรเสริมสร้างเกียรติภูมิข้าราชการ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการจริยธรรมประจำกรม ผู้บริหาร และข้าราชการจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน 150 คน จาก 15 กรม

              นายธีรภัทร กล่าวอีกว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เข้าร่วม “โครงการเสริมสร้างเกียรติภูมิข้าราชการ : สำนึกข้าราชการไทยไม่โกง” ให้กับข้าราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ) ในการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินตามหลักธรรมาภิบาล และการป้องกันการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เพื่อปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและจิตสำนึก ในการรักษาศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการที่ดีของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อีกทั้งยังช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับคณะกรรมการจริยธรรมประจำส่วนราชการต่างๆ ให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้และเป็นแนวทางส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมภายในส่วนราชการของตนเองอีกด้วย    

        ​

            กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ      แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้กับข้าราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ และได้กำหนดยุทธศาสตร์    ในการขับเคลื่อนไว้ 4 ยุทธศาสตร์ เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ดังนี้

          ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างค่านิยมการรักษาวินัย และการต่อต้านการทุจริต ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และพัฒนาระบบงานป้องกันการทุจริต ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และ ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระดับเจตจำนง และสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย โดยแปลงยุทธศาสตร์ให้เป็น       กลยุทธ์และถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติ ในทุกระดับภายในองค์กร เพื่อให้ข้าราชการได้รับทราบและปฏิบัติตาม

          นอกจากนี้    ได้มีการส่งเสริมแนวทางการทำงานให้กับข้าราชการ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้ห่างไกลจากการทุจริต โดยได้นำเสนอรูปแบบในการทำงาน ดังนี้ (1) การทำงานด้วยความโปร่งใส : กระทรวงเกษตรฯ ต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วนและทันสมัยแก่ประชาชน และพร้อมที่จะให้มีการตรวจสอบการทำงานทั้งจากภายใน และภายนอก             (2) การทำงานด้วยจิตสาธารณะ : กระทรวงเกษตรฯ  ต้องตัดสินใจและทำงานโดยคำนึงถึงประโยชน์ของประเทศและประชาชนเป็นหลัก (3) การทำงานที่ยึดมั่นในความถูกต้อง : กระทรวงเกษตรฯ ต้องทำงานให้เป็นไปตามกฎหมาย และต้องไม่มีการทุจริตคอรัปชั่นไม่ว่าในรูปแบบใดๆ และ (4) การทำงานอย่างมีคุณธรรม : กระทรวงเกษตรฯ ต้องทำงาน    บนหลักเหตุผล ความซื่อสัตย์สุจริต และไม่ใช้ตำแหน่งหรืออำนาจหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์ที่มิชอบ โดยเปิดโอกาสให้มีการร้องเรียนและให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย

           ทั้งนี้ ข้าราชการจะต้องมีจิตสำนึกที่ดี ต้องไม่คดโกงทุจริต ไม่นิ่งเฉยต่อการกระทำความผิด ต่อต้านการกระทำการทุจริตทุกรูปแบบ โดยมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้องเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศ.