สภาเกษตรกรฯ หารือร่วมกระทรวงเกษตรฯ พร้อมขับเคลื่อนแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม

  •  
  •  
  •  
  •  

นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวในการประชุมหารือร่วมกับนายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมทีมงานถึงแนวทางการขับเคลื่อนแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม พ.ศ.2560 – 2564 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุม 135 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่า ที่ผ่านมาประเทศไทยกำหนดนโยบายจากส่วนกลางแล้วมอบหมายให้ระดับพื้นที่นำไปปฏิบัติ เป็นแบบ Top down ต่อมา พัฒนาให้ประชาชนมีส่วนร่วม ในด้านของสภาเกษตรกรฯเห็นว่านโยบายด้านการเกษตรหากให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในระดับนโยบายจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น เป็นการร่วมกันคิด แบ่งกันทำ เกษตรกรรมจะยั่งยืน

CR  :  เทคโนโลยีชาวบ้าน