เกษตรฯ เร่งส่งเสริม smart officer พัฒนาเจ้าหน้าที่ผู้นำการเปลี่ยนแปลงสอดรับ”ไทยแลนด์ 4.0″

  •  
  •  
  •  
  •  

เกษตรฯ เร่งส่งเสริม smart officer พัฒนาเจ้าหน้าที่ผู้นำการเปลี่ยนแปลงสอดรับ

“ไทยแลนด์ 4.0”

           นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร      กล่าวว่า การที่ประเทศไทยจะก้าวสู่ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง      กรมส่งเสริมการเกษตรในฐานะผู้ขับเคลื่อนงานหลักในพื้นที่      การเกษตร  มีการเตรียมพร้อมแล้วในหลายด้าน  โดยมุ่งเน้น      ในเรื่องการพัฒนาภาคการ เกษตรไปสู่   “ความมั่นคง  มั่งคั่ง      และยั่งยืน”ด้วยการสร้าง“ความเข้มแข็งจากภายใน” ผ่านการ      ขับเคลื่อนตามนโยบายสำคัญที่มุ่งปฏิรูปภาคการเกษตรของ     ไทยให้ก้าวสู่ SMARTAGRICULTURE ด้านการพัฒนาเจ้า      หน้าที่กรมฯ ได้สร้าง Future DOAE นักส่งเสริมการเกษตร        รุ่นใหม่จำนวน 300 คน  ทั่วประเทศ เพื่อเป็นผู้นำการเปลี่ยน      แปลงภาคการเกษตรทันต่อสถานการณ์       และการเปลี่ยน      แปลงที่จะเกิดขึ้น     ผ่านการปรับระบบการทำงานของนักส่ง      เสริมการ เกษตรทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค      ภายใต้โม      เดล “ประเทศไทย 4.0” หรือ “ไทยแลนด์ 4.0”     ที่ต้องการ     ปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐ กิจไปสู่           “Value–Based       Economy” หรือ“ เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม”
      โดยการขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน 3 มิติที่สำคัญ ได้แก่ 1.เปลี่ยนจากการผลิตสินค้าไปสู่สินค้าเชิง นวัตกรรม  2. เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศที่เดิมขับเคลื่อนด้วยภาคอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม 3.เปลี่ยนจากการเน้นผลิตสินค้าไปสู่ภาคบริการมากขึ้น ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรได้รับนโยบายดังกล่าวมาปฏิบัติ โดยได้จัดฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้นำการเปลี่ยนแปลงภาคการเกษตร” ให้แก่นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรของกรมฯ        จากทั่วประเทศ ที่มีประสบการณ์การทำงาน 3 ปีขึ้นไป จำนวน 4 รุ่นกว่า 300 คน ในฐานะที่เป็นผู้ช่วยผู้บริหารขององค์กรในการขับเคลื่อนภารกิจหลักไปสู่เป้าหมายที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง ที่ต้องได้รับการพัฒนาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบัน
        ในฐานะของผู้นำ จะต้องสามารถมองภาพรวมการพัฒนาประเทศด้วยการเข้าใจภายใต้ข้อจำกัดของทรัพยากรที่อยู่ พร้อมทั้งสามารถบริหา รจัดการได้อย่างลงตัวและสมบูรณ์รวมทั้งสามารถนำนโยบายต่างๆ ไปสู่การปฏิบัติด้วยการใช้ทักษะการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงภาคการเกษตร ให้เกิดเป็นรูปธรรมและเห็นผลโดยการเตรียมตัวสู่ “ไทยแลนด์ 4.0” และเกษตร 4.0วัตถุประสงค์ นอกเหนือจากองค์ความรู้ทาง การเกษตรแล้ว ผู้เข้ารับการอบรมจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ      และเรียนรู้ประสบการณ์ สามารถเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงภาคการเกษตร ปรับแผนธุรกิจการเกษตรสู่ผู้นำการเปลี่ยนแปลงภาคการเกษตร ให้มีความรู้ความเข้าใจและพร้อมที่จะเรียนรู้ในการเป็นผู้นำการเชิงกลยุทธ์ ในการบริหารการเปลี่ยนแปลง กลยุทธ์การปรับเปลี่ยนองค์   การโดยการบัญชาการ กลยุทธ์การปรับเปลี่ยนองค์การโดยการให้มีส่วนร่วมในวงจำกัด กลยุทธ์การปรับเปลี่ยนองค์การโดยการกระจายอำนาจ สำหรับหลักสูตรดังกล่าวจะช่วยให้ผู้ เข้ารับการอบรมสามารถประยุกต์เทค นิคการวางแผนพัฒนาตนเองให้ เป็น Smart Office และพัฒนาเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer เป็นผู้นำในภาคเกษตรที่จะนำความสำเร็จสู่องค์กรและสถาบันเกษตรกรอย่างมั่นคงและยั่งยืนได้

“ปัจจุบันเรามีสำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานเกษตรอำเภอทั่วประเทศ มีศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร ที่เป็นหน่วยบริการในพื้นที่การเกษตร 50 แห่งทั่วประเทศ และที่สำคัญกรมส่งเสริมการเกษตร จะต้องมีฐานข้อมูลที่ทันสมัย รองรับเทคโนโลยีใหม่ๆ  ให้บริการฉับไวและมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล ทั้งต่อตัวเกษตรกร และต่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร มีผลงานเป็นที่ตั้ง ส่งเสริมแบบใช้ตลาดนำการผลิต และตอบสนองความต้องการของตลาดมุ่งเพิ่มผลผลิตคุณภาพ ตลอดห่วงโซ่อุปทานได้ด้วย   Smart Office และ Smart Farmer” อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ก่ล่าว

ที่มาข้อมูล  แนวหน้า