กรมชลฯพล่านแก้ข่าว คลองส่งน้ำทรุด วัชพืชเต็ม ใช้การไม่ได้ จ้างแรงงานเท็จที่เมืองคอน

  •  
  •  
  •  
  •  


กรมชลฯต้องแก้ข่าวกันอีกแล้ว กรณีเกษตรกรชาวท้องลำเจียก เชียรเขา ดอนตรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช ร้องเรียนได้รับความเดือดร้อนจากการไม่สามารถใช้น้ำทำการเกษตรได้ เพราะมีวัชพืชปกคลุมคลองส่งน้ำ และคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำที่แตกชำรุดตลอดสาย งานซ่อมแซมอาคารชลประทานกับถนนลาดยางไม่แล้วเสร็จ บางแห่งใช้งานไม่ได้ แถมมีการจ้างงานเป็นเท็จจำนวนมาก

      ล่าสุด ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน ชี้แจงว่า กรมชลประทานได้ตรวจสอบข้อมูลแล้ว พบว่า ประเด็นของการตรวจสอบงานบำรุงรักษาคลองส่งน้ำชลประทาน MC1 และ MC2 ในแต่ละปีงบประมาณโครงการได้รับงบประมาณปีละ 651,000 บาท ในการบำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่ 14.610 กม. และคลองส่งน้ำสายซอยและสายแยกซอย 56.960 กม. รวมพื้นที่ 40,900 ไร่ ซึ่งงบประมาณดังกล่าวสามารถจ้างอัตรากำลังได้จำกัดต่อเดือน ทำให้การดำเนินงานไม่ต่อเนื่อง ส่งผลให้การบำรุงรักษาไม่ครอบคลุมทั่วทั้งพื้นที่

       ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านๆมาก่อนฤดูกาลทำนา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนัง สำนักงานชลประทานที่ 15 ได้ขอความร่วมมือกับกลุ่มผู้ใช้น้ำร่วมกันขุดลอกคลองส่งน้ำสายต่างๆก่อนส่งน้ำให้พื้นที่ แต่เนื่องจากในฤดูกาลทำนาปีที่ผ่านมาเกิดสถานการณ์ภัยแล้ง ตามมติของคณะกรรมการจัดการน้ำประตูระบายน้ำเชียรใหญ่ ขอให้สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าในพื้นที่คลอง MC1 และ MC2 งดสูบน้ำเพื่อการเกษตร เนื่องจากต้องเก็บน้ำไว้สำหรับอุปโภคบริโภค ทำให้คลองต่างๆ มีวัชพืชขึ้นปกคลุมมากกว่าปกติ

       ส่วนประเด็นของคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำชลประทานที่ชำรุดนั้น ในปีที่ผ่านมา โครงการฯได้ดำเนินการซ่อมแซมคลองส่งน้ำไปทั้งสิ้น 3 สาย แต่เนื่องจากงบประมาณที่จำกัด จึงต้องดำเนินการในจุดที่เสียหายมากและมีความสำคัญต่อการส่งน้ำให้กับเกษตรกรก่อน ส่วนในจุดที่เสียหายอื่นๆ และจุดที่เสียหายใหม่ที่เพิ่มขึ้น ได้ขอรับจัดสรรงบประมาณในปีถัดไป

         ในส่วนงานปรับปรุงอาคารและถนนลาดยางที่ดำเนินการไปในปีที่ผ่านมา และมีการเสียหายที่เกิดขึ้น ทางโครงการได้ทำหนังสือแจ้งผู้รับจ้างให้เข้ามาดำเนินการแก้ไขแล้ว เนื่องจากยังอยู่ในระยะเวลารับประกันผลงาน

       สำหรับประเด็นที่ร้องเรียนว่ามีการจ้างแรงงานเป็นเท็จจำนวนมากนั้น ทางโครงการได้รับงบประมาณบำรุงรักษาระบบชลประทานพื้นที่คลอง MC1 และ MC2 ในแต่ละปี 651,000 บาท สำหรับเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว ค่าน้ำมันและค่าอะไหล่ ซึ่งสามารถจ้างแรงงานได้จำกัดในแต่ละเตือน ดังนั้น ในการทำงานจึงไม่มีการจ้างแรงานเป็นเท็จตามข้อร้องเรียนดังกล่าว

      อย่าไรก็ตาม  กรมชลประทานจะดำเนินการเข้าชี้แจงทำความเข้าใจในประเด็นต่างๆข้างต้นกับคณะกรรมการจัดการชลประทานคลอง MC1 ประตูระบายน้ำเชียรใหญ่ กลุ่มผู้ใช้น้ำเกษตรกร รวมถึงส่วนราชการต่างๆ ในพื้นที่ เพื่อให้เกิดความเข้าใจในบริบทการดำเนินงานของกรมชลประทานต่อไป

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ