สรุปประเด็นประชุม ครม.20 มิ.ย.60

 •  
 •  
 •  
 •  

วันนี้ (20 มิถุนายน 2560)  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล

พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี

​                ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม พลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี    พร้อมด้วย พันเอก อธิสิทธิ์ ไชยนุวัติ  ได้ร่วมแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี  ซึ่งสรุปสาระสำคัญดังนี้

กฎหมาย

 เรื่อง ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ….) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วย                                  การยกเว้นรัษฎากร (มาตรการภาษีเพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา                                    ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานของสำนักเลขานุการองค์กรสำรองข้าว                             ฉุกเฉินของอาเซียนบวกสาม พ.ศ. 2559)

 1.    เรื่อง          ร่างกฎกระทรวงกำหนดประเภทการใช้น้ำบาดาล และการขอใบอนุญาตและ

การออกใบอนุญาตเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำบาดาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….

 1. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกำหนดลักษณะของสถานพยาบาลและลักษณะการให้บริการของ                               สถานพยาบาล  (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ร่างกฎกระทรวงกำหนดชนิดและจำนวน                                     เครื่องมือ เครื่องใช้ ยาและเวชภัณฑ์หรือยานพาหนะที่จำเป็นประจำ                                          สถานพยาบาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. และร่างกฎกระทรวงกำหนดวิชาชีพและ                                     จำนวน ผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. รวม 3 ฉบับ
 2. เรื่อง  ร่างระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ว่าด้วยการจดทะเบียนสถาบัน                                  ชาวไร่อ้อย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
 3. เรื่อง ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานของหน่วยบริการรูปแบบ                                    พิเศษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
เศรษฐกิจ- สังคม

 เรื่อง          สรุปผลการประชุมคณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ  ครั้งที่ 1/2560

 1. เรื่อง          ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะอนุกรรมการเพื่อพัฒนา                                ประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (นโยบาย Medical Hub)
 2. เรื่อง โครงการเสริมสร้างและยกระดับความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการยุติ                                  แหล่งผลิตและทำลายเครือข่ายการค้ายาเสพติดระหว่างประเทศ ปี 2560                                         (สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว                                         ราชอาณาจักรกัมพูชา และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม)
ต่างประเทศ
 1. เรื่อง          การเป็นเจ้าภาพร่วมการจัดประชุมสัมมนาวิชาการในระดับรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่                         อาวุโสด้าน 3 R ของภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก  ครั้งที่ 9 (The High-level Ninth                          Regional 3R Forum in Asia and the Pacific)
 2. เรื่อง          การขยายระยะเวลาความตกลงทวิภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับ                                   ประเทศญี่ปุ่นในการพัฒนากลไกเครดิตร่วม (Joint Crediting Mechanism :                                  JCM)
 3. เรื่อง          การให้ภาคยานุวัติเข้าร่วมเป็นภาคีอนุสัญญามินามาตะว่าด้วยปรอท
 4. เรื่อง          ข้อตกลงระหว่างองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) กับกรมปศุสัตว์
 1. เรื่อง การเสนอกรอบท่าทีของไทยในการประชุมสมัชชาความร่วมมือทรัพยากรดินโลก

 

แต่งตั้ง

 

 1. เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง                                (กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)
 2. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง

(กระทรวงวัฒนธรรม)

 1. เรื่อง          การแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ                                    ประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

*******************

สำนักโฆษก   สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี