ครม.เห็นชอบ”แม่บทการจัดรูปที่ดิน” 9ปี

  •  
  •  
  •  
  •  

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแผนแม่บทการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. 2560–2579 ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ โดยให้ กษ. ดำเนินการให้สอดคล้องกับมาตรา 72 (1) แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีส่งแผนแม่บทฯ ให้คณะกรรมการเตรียมการยุทธศาสตร์ชาติทราบเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับการเตรียมการยุทธศาสตร์ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

แผนแม่บทการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. 2560–2579 ประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ขยายพื้นที่จัดระบบชลประทานในไร่นา

ยุทธศาสตร์ที่ 2 รักษาพื้นที่เดิมที่มีการจัดระบบชลประทานในไร่นา และ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 บูรณาการการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิต

ที่มา – RYT9 ออนไลน์