ตั้ง”ปริญญา เพ็งสมบัติ”โฆษกก.เกษตรฯ

  •  
  •  
  •  
  •  

 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการแต่งตั้ง”ปริญญา เพ็งสมบัติ” เป็นโฆษกกระทรวงเกษตรและสหกร์แทน “สุรพล จารุพงศ์”และรองโฆษกด้วย

          การประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)วันนี้(6มิ.ย.) ได้มีมติรับทราบการแต่งตั้งและเป็นแปลงงานโฆษกของกระทรวงเกษตรและสหกร์แทน (กษ.) ตามที่กษ. เสนอ ดังนี้

  1. เปลี่ยนแปลงโฆษก กษ. จากเดิม นายสุรพล จารุพงศ์ ผู้ตรวจราชการ กษ. เป็น นายปริญญา เพ็งสมบัติ ผู้ตรวจราชการ กษ.
  2. เปลี่ยนแปลงรองโฆษก กษ. จากเดิม นายรัตนะ สวามีชัย ผู้ช่วยปลัด กษ. เป็น นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ ผู้ช่วยปลัด กษ. และนายรัตนะ สวามีชัย ผู้ช่วยปลัด กษ.

นอกจากนี้ ครม.ยังมี  เรื่อง การเปิดสถานกงสุลกิตติมศักดิ์และแต่งตั้งกงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐฟินแลนด์ ณ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี (กระทรวงการต่างประเทศ)

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ กรณีรัฐบาลสาธารณรัฐฟินแลนด์เสนอขอเปิดสถานกงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐฟินแลนด์ ณ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี โดยมีเขตกงสุลครอบคลุมจังหวัดชลบุรี จันทบุรี ระยอง และตราด และแต่งตั้ง นายตัวโม เราตะกิวิ (Mr. Tuomo Rautakivi) ให้ดำรงตำแหน่ง กงสุลกิตติมศักดิ์ สาธารณรัฐฟินแลนด์ ณ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ

 เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย

                                                                                                                            ปริญญา เพ็งสมบัติ

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ พ.ศ. 2524 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติส่งสเริมกิจการฮัจย์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 จำนวน 4 คน ดังนี้

  1. นายนิพนธ์ นราพิทักษ์กุล
  2. นายอรุณ บุญชม
  3. นายปริญญา ประหยัดทรัพย์ และ4. นายวิรุฬห์ พรพัฒน์กุล

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป

ส่วน การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคดีพิเศษ แทนตำแหน่งที่ว่าง คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ แต่งตั้ง นายรวี ประจวบเหมาะ ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านความมั่งคงประเทศในคณะกรรมการคดีพิเศษ แทนตำแหน่งที่ว่าง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป เช่นกัน