จัดการเชิงรุกออนไลน์กระจายน้ำถึงพื้นที่เกษตรกว่าล้านไร่

  •  
  •  
  •  
  •  

กระทรวงเกษตรฯ ใช้ Agri-Map พัฒนาระบบกระจายน้ำให้เข้าถึงพื้นที่เกษตรเพิ่มขึ้น 1.08 ล้านไร่  ลดงบประมาณ ขยายพื้นที่มากขึ้น

พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการน้ำ ทั้งการอุปโภค บริโภค และการเพาะปลูก โดยที่ผ่านมามีการพัฒนาแหล่งเก็บน้ำทั้งขนาดเล็ก กลาง และใหญ่ นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบกระจายน้ำและระบบส่งน้ำ เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่เกษตรได้อย่างทั่วถึง และเอื้อประโยชน์ต่อเกษตรกรโดยฤดูกาลเพาะปลูกปี 2560/61 ได้ปรับปรุงวิธีการการกระจายน้ำเพื่อให้เข้าถึงพื้นที่เกษตรได้มากขึ้น ซึ่งจะทำให้ในปีนี้ มีน้ำกระจายลงไปสู่พื้นที่ไร่นาของเกษตรกร 1.08 ล้านไร่ ทั้งนี้ได้บูรณาการทำงานร่วมกันกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ นำระบบแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุกออนไลน์ (Agri-Map) มาออกแบบ เพื่อให้ปริมาณการกระจายน้ำเหมาะสมกับพื้นที่ อีกทั้งสามารถลดงบประมาณ แต่เพิ่มพื้นที่มากขึ้น เพื่อให้เกษตรกรได้รับประโยชน์อย่างทั่วถึง

นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่า ระบบกระจายน้ำเป็นส่วนหนึ่งของแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และสอดคล้องกับแผนภาพการเชื่อมโยงงานตามนโยบายของ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คือแนวคิด “การยกกระดาษ A4” ที่ได้กำหนดเป้าหมาย คือ ต้องการยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร ให้ดีขึ้น และมีรายได้เพิ่มขึ้น ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต โดยการดำเนินงานในปี 2560 กรมชลประทานมีแผนระบบกระจายน้ำ  211 โครงการ พื้นที่ที่ได้รับประโยชน์จากแหล่งน้ำเพิ่มขึ้น 477,965 ไร่ ความจุเก็บกักน้ำเพิ่มขึ้น 437.73 ล้าน ลบ.ม. เกษตรกรได้รับประโยชน์ 96,884 ครัวเรือน ในส่วนของงบประมาณเพิ่มเติม มีแผนการดำเนินงานอีก 287 โครงการ พื้นที่ที่ได้รับประโยชน์จากแหล่งน้ำเพิ่มขึ้น 607,503 ไร่ ความจุเก็บกักน้ำเพิ่มขึ้น 1.5 ล้าน ลบ.ม. เกษตรกรได้รับประโยชน์ 91,517 ครัวเรือน เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือย ก.ย. 2560 จะสามารถเพิ่มพื้นที่รับประโยชน์จากแหล่งน้ำชลประทานจำนวนรวม 1.08 ล้านไร่ เกษตรกรได้รับประโยชน์จำนวน 188,401 ครัวเรือน ตลอดจนเกษตรกรกรจะมีรายได้เพิ่มขึ้น 2,789 ล้านบาท