ประมงพื้นบ้านวอนยกเว้นไม่เป็นเรือไร้สัญชาติ

  •  
  •  
  •  
  •  

         “ปลัดเกษตร ฯ” รับมอบหนังสือจากสมาคมสมาพันธ์ชาวประมงพื้นบ้านฯ ขอให้ยกเว้นประมงพื้นบ้านไม่เป็นเรือไร้สัญชาติ – กำหนดขนาด/สัดส่วนสัตว์น้ำขนาดเล็กที่ห้ามนำขึ้นเรือประมง พร้อมขอให้ยกเลิก ม. 34 ใน พรก.การประมง พ.ศ. 2558

                 นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  รับมอบหนังสือจาก นายสะมะแอ เจะมูดอ นายกสมาคมสมาพันธ์ชาวประมงพื้นบ้านแห่งประเทศไทย เรื่อง ขอให้เร่งออกประกาศกระทรวงฯ กรณียกเว้นประมงพื้นบ้านไม่เป็นเรือไร้สัญชาติ และขอให้ประกาศกระทรวงฯ กำหนดขนาด/สัดส่วนสัตว์น้ำขนาดเล็กที่ห้ามนำขึ้นเรือประมง พร้อมทั้งได้หารือร่วมกับตัวแทนชาวประมงพื้นบ้าน และผู้แทนจากกรมประมง ณ ห้องประชุมไชยยงค์ ชูชาติ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) โดยการยื่นหนังสือดังกล่าวเนื่องจากสมาคมสมาพันธ์ชาวประมงพื้นบ้านฯ เห็นว่า พระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 2560 มีมาตรการห้ามเรือไร้สัญชาติทำการประมง ซึ่งมีผลกระทบต่อชุมชนประมงพื้นบ้านสัญชาติไทย ที่ใช้เรือไม่มีทะเบียน และด้วยพระราชกำหนดการประมงฯ ได้ให้อำนาจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้กำหนดขนาดเรือประมงพื้นบ้านและประมงน้ำจืด ที่ยกเว้นไม่เป็นเรือไร้สัญชาติ จึงขอให้กระทรวงเกษตรฯ เร่งออกประกาศกำหนดขนาดเรือตามลักษณะการใช้ประกอบเครื่องยนต์ตามที่เสนอ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของชาวประมงพื้นบ้าน
               พร้อมกันนี้ ได้ขอให้มีการประกาศกระทรวงฯ กำหนดขนาด/สัดส่วนสัตว์น้ำขนาดเล็กที่ไม่ควรทำการประมง และห้ามนำขึ้นเรือประมง โดยใช้ประกอบอัตราส่วนที่อาจถูกจับโดยบังเอิญ ซึ่งได้เสนอให้ประกาศ”ขนาดปลาทู” ขนาดต่ำกว่า 35 ตัวต่อ 1 กิโลกรัม ห้ามทำการประมงและจับได้โดยบังเอิญ ได้ไม่เกินอัตรา 10 เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักปริมาณสัตว์น้ำทั้งหมด เนื่องจากปัจจุบันมีการทำประมงที่มุ่งจับสัตว์น้ำขนาดเล็กมากเกินไป ทำให้ประเทศไทยเสียโอกาสได้ใช้ประโยชน์จากสัตว์น้ำขนาดเต็มวัย เช่น ลูกปลาทูขนาดเล็ก เป็นต้น นอกจากนี้ สมาคมสมาพันธ์ชาวประมงพื้นบ้านฯ ได้ขอให้รัฐบาลเร่งรัดและแก้ไขพระราชกำหนดการประมง พ.ศ 2558 โดยให้ยกเลิกมาตรา 34  พร้อมทั้งขอให้มีการพิจารณากำหนดขอบเขตในการทำประมงพื้นบ้านและประมงพาณิชย์อย่างเท่าเทียม
              ทั้งนี้  ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า รัฐบาลได้มีความห่วงใยและให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของชาวประมง ซึ่งได้มีการดำเนินการเพื่อให้เกิดการทำการประมงอย่างยั่งยืน โดยจะนำประเด็นข้อเสนอดังกล่าวเข้าสู่การประชุมหารือเพื่อแก้ไขปัญหาประมง ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2560  ณ กรมประมง ร่วมกับตัวแทนชาวประมงพื้นบ้านทุกจังหวัดเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาการทำประมงพื้นบ้านในประเด็นต่างๆ ร่วมกันต่อไป