ร่างแล้ว! พ.ร.บ.ส่งเสริมกิจการโคเนื้อหวังเป็นองค์กร

  •  
  •  
  •  
  •  

คณะกรรมการด้านปศุสัตว์  สภาเกษตรกรฯ ร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมกิจการโคเนื้อแห่งประเทศไทย พ.ศ. ….หวังเป็นองค์กรด้านโคเนื้อ ระบุเนื้อหาให้คณะกรรมการส่งเสริมกิจการโคเนื้อฯ ทำหน้าที่กำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ หลักเกณฑ์ วิธีการ ข้อบังคับ ระเบียบการส่งเสริมกิจการโคเนื้อ ส่วนองค์การส่งเสริมกิจการโคเนื้อฯทำหน้าที่ ส่งเสริม ดำเนินการเลี้ยงโคเนื้อทั้งในและต่างประเทศ ชี้กิจการโคเนื้อตลาดยังต้องการถึง 3 แสนตัน

          29 ส.ค.60 : นายสมศักดิ์ คุณเงิน รองประธานคณะกรรมการด้านปศุสัตว์ สภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวว่า ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีผลผลิตด้านเกษตรกรรมอยู่ในลำดับต้นๆ ของโลก ผลผลิตการเกษตรมีทั้งบริโภคภายในประเทศ และส่งออกไปต่างประเทศ นำเงินตราเข้าประเทศไทยจำนวนมากสินค้าเกษตรกรด้านพืช ด้านประมงล้วนมีกฎหมายหลายฉบับดูแล ควบคุม  แต่ด้านปศุสัตว์โดยเฉพาะอย่างยิ่งโคเนื้อและเนื้อโค ขณะนี้ยังไม่มีกฎหมายเป็นการเฉพาะในการส่งเสริมพัฒนา ทั้งๆ ที่โคเนื้อเป็นอาหารที่คนไทยจำนวนมากนิยมบริโภค แต่การเลี้ยงโคเนื้อกลับลดลงไปเรื่อยๆ ทำให้ต้องนำเข้าเนื้อโคจากต่างประเทศ และเนื้อโคที่ผลิตในประเทศไทยก็มีราคาสูงกว่าบางประเทศ ทำให้เสียโอกาสในการแข่งขัน เห็นจำเป็นว่าควรมีองค์กรขึ้นมาเพื่อการส่งเสริมกิจการโคเนื้อเป็นการเฉพาะ 

          ดังนั้นคณะกรรมการด้านปศุสัตว์  สภาเกษตรกรแห่งชาติจึงได้ยกร่างพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.)ส่งเสริมกิจการโคเนื้อแห่งประเทศไทย พ.ศ. …. ขึ้นมาเพื่อเป็นองค์กรด้านโคเนื้อโดยเฉพาะ เพื่อจะได้ทำหน้าที่ขับเคลื่อน และพัฒนาอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกรต่อไป โดยร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวประกอบไปด้วยส่วนสำคัญ คือ

          1.คณะกรรมการส่งเสริมกิจการโคเนื้อแห่งประเทศไทย ทำหน้าที่กำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ หลักเกณฑ์ วิธีการ ข้อบังคับ ระเบียบการส่งเสริมกิจการโคเนื้อ ฯ  

        2.องค์การส่งเสริมกิจการโคเนื้อแห่งประเทศไทย ทำหน้าที่ ส่งเสริม ดำเนินการเลี้ยงโคเนื้อทั้งในและต่างประเทศ เช่น กระบวนการเพาะพันธุ์ โรงเรือน การตลาด การวิจัย เป็นต้น รักษาเสถียรภาพด้านราคา การฝึกอบรมบุคคลให้มีความรู้ ความชำนาญและทักษะในการเลี้ยง วางแผนธุรกิจ ฯลฯ 3. กองทุนรักษาเสถียรภาพด้านราคาโคเนื้อ เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนหรือจ่ายขาดการดำเนินกิจการโคเนื้อตามร่าง พ.ร.บ.นี้

       รองประธานคณะกรรมการด้านปศุสัตว์ สภาเกษตรกรฯ กล่าวอีกว่า ตลาดบ้านเราขาดแคลนเนื้อเพื่อบริโภคปีละประมาณ 200,000 – 300,000 ตัว เรายังขยายการตลาดได้อีกแน่นอน โดยเฉพาะตลาดจีน เวียตนาม สามารถที่จะรองรับโคเนื้อเป็นสินค้าส่งออกได้   กระแสตื่นตัวเรื่องการเลี้ยงโคเนื้อมีสูงแต่กลไกส่งเสริมต้นน้ำยังอ่อนแอ องค์กรที่จะมาเป็นหลักให้กับเกษตรกรในด้านการส่งเสริม การพัฒนาหรือการตลาดยังไม่เห็นความชัดเจน สภาเกษตรกรแห่งชาติจึงเสนอร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวเพื่อเพิ่มพลัง ศักยภาพ ความมั่นคงให้กับเกษตรกร