อัดกว่าพันล้าน”โคบาลบูพา”

  •  
  •  
  •  
  •  

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแนวทางดำเนินงานโครงการโคบาลบูรพา และอนุมัติงบกลาง จำนวน 1,028.40 ล้านบาท ตามที่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ เพื่อให้ กรมปศุสัตว์เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการดังกล่าว

สาระสำคัญของเรื่อง กษ. รายงานว่า สถานการณ์โคเนื้อมีปริมาณลดลง ผลผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการบริโภคของประชากรในประเทศ นักท่องเที่ยวต่างประเทศ และความต้องการของตลาดต่างประเทศ สาเหตุเกิดจากเกษตรกรที่เลี้ยงโคเนื้อต้นน้ำมีจำนวนลดลง เนื่องจากต้องใช้เงินลงทุนต่อฟาร์มสูง และระยะเวลาคืนทุนใช้เวลานาน จึงไม่สามารถเพิ่มผลผลิตให้ทันกับความต้อง

ทาง กษ. จึงได้มอบหมายให้กรมปศุสัตว์จัดทำโครงการ “โคบาลบูรพา” โดยบูรณาการงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคเอกชนตามแนวทางประชารัฐ เพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูเกษตรกรในพื้นที่ประสบภัยแล้งปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวที่ไม่เหมาะสมมาเลี้ยงปศุสัตว์ โดยดำเนินการในลักษณะของธนาคารสินค้าเกษตรและส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ทั้งนี้ จะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์ของจังหวัดสระแก้วให้เป็นเมืองแห่งปศุสัตว์ “โคบาลบูรพา” เนื่องจากมีทำเลที่ตั้งและลักษณะพื้นที่เหมาะสม เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเชื่อมต่อกับประเทศกัมพูชาและเวียดนาม มีศักยภาพในการพัฒนาอุตสาหกรรมโคเนื้ออย่างครบวงจร ซึ่งจะสามารถเพิ่มผลผลิตให้เพียงพอต่อความต้องการบริโภคของประชาชนและนักท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคตะวันออก และสร้างโอกาสในการผลิตเนื้อโคส่งออกตลาดอาเซียนในอนาคต

โครงการโคบาลบูรพา มีวัตุประสงค์เพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูเกษตรกรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง และส่งเสริมอาชีพให้เกษตรกรในพื้นที่ ส.ป.ก. ที่ยึดคืนตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 36/2559 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 รวมทั้งเพื่อปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวที่ไม่เหมาะสมไปเลี้ยงปศุสัตว์ สร้างรายได้ที่มั่นคงให้เกษตรกรอย่างยั่งยืน ตลอดจนเพื่อส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมโคเนื้อครบวงจรในพื้นที่ภาคตะวันออก

พื้นที่เป้าหมาย

  1. พื้นที่ประกาศเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) จังหวัดสระแก้ว ปี 2559/60 ใน 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภออรัญประเทศ อำเภอโคกสูง และอำเภอวัฒนานคร เนื้อที่ 100,477 ไร่ เกษตรกร 6,106 ราย
  2. พื้นที่ ส.ป.ก. ที่ยึดคืนตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จังหวัดสระแก้ว ใน 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภออรัญประเทศ อำเภอโคกสูง และอำเภอวัฒนานคร จำนวน 9 แปลง เนื้อที่ 3,346 ไร่ เกษตรกร 271 ราย

การดำเนินงาน แบ่งออกเป็น 5 กิจกรรม ดังนี้

1) ส่งเสริมการเลี้ยงแม่โคเนื้อผลิตลูก

2) ส่งเสริมอาชีพเลี้ยงแพะ

3) ส่งเสริมการปลูกพืชอาหารสัตว์ และ

4) การจัดตั้งโรงฆ่าสัตว์มาตรฐาน GMP

ระยะเวลาดำเนินโครงการ6 ปี (พ.ศ. 2560-2565)

หมายเหตุ-ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 6 มิถุนายน 2560–