เปิดแล้วสวนเฉลิมพระเกียรติ 55 พรรษา

  •  
  •  
  •  
  •  

    เปิดงาน: พลเอก ประสาท  สุขเกษตร  เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เป็นประธานพิธีเปิดงาน  “5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง”  ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 55 พรรษา เกษตรกลาง บางเขน กรุงเทพฯ

 

เปิดแล้วสวนเฉลิมพระเกียรติ 55 พรรษา จัดงาน “5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง” เชิญปราชญ์เกษตร และเกษตรกรต้นแบบร่วมให้ความรู้ถ่ายทอดประสบการณ์ความสำเร็จแก่ผู้เข้าชมงาน พร้อมชม ชิม ผลผลิตจากแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ทั่วประเทศ  

              พลเอก ประสาท  สุขเกษตร  เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดทำโครงการ 5 ประสาน ซึ่งเป็นนโยบายการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  และเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลในการพัฒนาเกษตรกรรมที่ยั่งยืน ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ผ่านโครงการ “5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง” โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการจำนวน  70,000 ราย  กระทรวงเกษตรฯ โดยกรมวิชาการเกษตร ได้ดำเนินกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี ผลงานวิชาการของกรมวิชาการเกษตร ผ่านโครงการศูนย์เรียนรู้การผลิตพืชตามแนวพระราชดำริ“ทฤษฎีใหม่” ในพื้นที่ของกรมวิชาการเกษตร โดยให้เกษตรกร นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่สนใจ ได้เข้ามาศึกษาและนำเอาแนวทางไปปรับใช้กับพื้นที่ของตนเอง    

            ​  ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงมีต่อพสกนิกรทั้งประเทศ ตลอดทั้งเป็นการเผยแพร่ผลสำเร็จของการดำเนินโครงการ 5 ประสานฯ  และโครงการศูนย์เรียนรู้การผลิตพืชตามแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่ทั้ง 17 ศูนย์ของกรมวิชาการเกษตร  กระทรวงเกษตรฯ โดยกรมวิชาการเกษตร จึงได้จัดงาน  “5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง” ระหว่างวันที่ 15 – 17 กันยายน 2560 ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 55 พรรษา เกษตรกลาง บางเขน เพื่อเผยแพร่และประกาศพระเกียรติคุณผลสำเร็จของการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ทรงพระราชทานไว้ในการทำการเกษตรทฤษฎีใหม่ สามารถให้ความรู้สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้มาเยี่ยมชมงาน ในการน้อมนำเอาแนวพระราชดำริของพระองค์ไปปฏิบัติให้เกิดผลสำเร็จอย่างยั่งยืนสืบไป

             สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย กิจกรรมการให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ในการทำเกษตรทฤษฎีใหม่โดยปราชญ์เกษตรและเกษตรกรต้นแบบที่ประสบความสำเร็จในการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ นิทรรศการตัวอย่างผลสำเร็จของการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ จากโครงการศูนย์เรียนรู้การผลิตพืชตามแนวพระราชดำริ “ทฤษฎีใหม่” กรมวิชาการเกษตร การนำเอาเทคโนโลยีของกรมวิชาการเกษตร ทั้งด้านพันธุ์พืช เทคโนโลยีการผลิตพืช เครื่องจักรกลการเกษตร มาดำเนินการในรูปแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การนำผลผลิตจากแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ และผลิตผลที่ได้จากงานวิจัยของกรมวิชาการเกษตรมาให้ผู้เข้าร่วมชมงานได้ชิม และการแจกปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ต้นดาวเรือง และกล้าพันธุ์ผักสวนครัวที่ได้จัดเตรียมไว้สำหรับผู้ที่เข้ามาร่วมชมงานจำนวนกว่า 3,000 ต้น

              “สำหรับปีงบประมาณ 2561 กระทรวงเกษตรฯ ยังคงให้ความสำคัญในนโยบายขับเคลื่อนการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่อย่างต่อเนื่อง โดยจะทำการรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ “5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง” เพิ่มอีกจำนวน 70,000 ราย เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ความเข้าใจในการทำการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ โดยแบ่งการดำเนินงานเป็น 3 ระยะ ได้แก่ 1. เตรียมการก่อให้เกิด 2. สร้างให้คงอยู่ และ 3. พัฒนาสู่ความยั่งยืน ซึ่งจะมอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ร่วมขับเคลื่อนนโยบายเกษตรทฤษฎีใหม่นี้ต่อไป ” พลเอก ประสาท กล่าว