รัฐเร่ง“ขึ้นทะเบียน” แรงงานประมงต่างด้าว

  •  
  •  
  •  
  •  
กรมประมง

               นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า จากการที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได้ออกประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 26 ก.ย. 2560 เรื่อง การออกหนังสือคนประจำเรือตามกฎหมายว่าด้วยการประมง พ.ศ.2560 เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานประมง โดยอำนวยความสะดวกให้คนต่างด้าวที่ประสงค์ทำงานในเรือประมงอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว และการอนุญาตให้แรงงานต่างด้าวทำงานในเรือประมงที่จะออกไปทำการประมงในทะเลโดยประกาศดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 ก.ย. ที่ผ่านมา และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วเมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2560 เพื่อเป็นการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว รวมทั้งเป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานภาคประมง ด้วย

               สำหรับแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีที่ประสงค์ทำงาน ในเรือประมงแต่ไม่มีใบอนุญาตทำงานตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการทำงานของคนต่างด้าวสามารถ มาลงทะเบียนได้กับทางกรมประมง ณ สถานที่กรมประมงกำหนดใน 22 จังหวัดชายทะเลในระหว่างวันที่ 1-31 ต.ค. 2560โดยกระทรวงมหาดไทยได้อำนวยความสะดวกในการจัดทำทะเบียนประวัติบุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทยตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรด้วย

               กรณีคนต่างด้าวมีใบอนุญาตทำงานตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการทำงานของคนต่างด้าว และเอกสารถูกต้องครบถ้วน และประสงค์จะทำงานในเรือประมงสามารถขอรับหนังสือคนประจำเรือได้ตลอดเวลา แม้สิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว เนื่องจากเป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เข้าเมืองโดยถูกต้องตามกฎหมายแล้ว

สำหรับนายจ้างหรือผู้ประกอบการที่มีความประสงค์จ้างแรงงานประมงต่างด้าวทำงานในเรือประมงสามารถยื่นทะเบียนนายจ้างเพื่อแจ้งความประสงค์จ้างแรงงานได้ทางกรมประมงในระหว่างวันที่ 30 ก.ย.-10 ต.ค.2560 เพื่อทางกรมประมงจะดำเนินการจัดทำบัญชีรายชื่อนายจ้างเพื่อให้คนงานต่างด้าวเลือกสมัครเข้าทำงาน กรณีที่มีการตกลงจ้างแรงงาน ให้นายจ้างดำเนินการให้มีการทำสัญญาจ้างระหว่างนายจ้าง-ลูกจ้าง ดำเนินการตรวจโรค พร้อมจัดทำหนังสือคนประจำเรือในระหว่างวันที่1 ต.ค.-15พ.ย. 2560

ทั้งนี้ ในระหว่างที่มีการเจรจาจ้างแรงงานอาจมีผู้แทนองค์กรพัฒนาเอกชน หรือผู้แทนองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์กับทางภาครัฐด้วย

ที่มา : คมชัดลึกออนไลน์

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ