“CoCo for Life : ผงมะพร้าวน้ำหอม”

  •  
  •  
  •  
  •  

 ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ภาคเอกชนต่อยอดเชิงพาณิชย์

นวัตกรรม “ผงมะพร้าวน้ำหอม” ซึ่งเป็นงานวิจัยร่วมกันระหว่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ บริษัท ซี เอส จี โปรดักส์ (ไทยแลนด์) จำกัด ขยายผลการถ่ายทอดเทคโนโลยีกรรมวิธีการผลิตผงมะพร้าวน้ำหอม ให้แก่ บริษัท ไฮ อินโน เจ็น จำกัด เพื่อการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ โดยเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดให้มีพิธีลงนามข้อตกลงอนุญาตให้ใช้สิทธิในผลงานวิจัย “กรรมวิธีการผลิตผงมะพร้าวน้ำหอม” เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ทีมนักวิจัย “CoCo for Life” นำโดยรศ.ดร.จินดาวรรณ สิรันทวิเนติ ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดร.ณภัทร กำธรสิริวิมล คณะเกษตรกำแพงแสน รศ.ดร.วิน เชยชมศรี คณะวิทยาศาสตร์ และดร.สุดาวรรณ เชยชมศรี คณะเกษตรกำแพงแสน ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากบริษัท ซี เอส จี โปรดักส์ (ไทยแลนด์) จำกัด ร่วมกันพัฒนาและแปรรูปมะพร้าวน้ำหอมเป็น “ผลิตภัณฑ์ผงมะพร้าวน้ำหอม” เน้นกระบวนการผลิตให้ได้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ โดนเริ่มจากการคัดเลือกผลมะพร้าวที่มีคุณภาพดี แล้วนำมาแยกน้ำและเนื้อทั้งหมดโดยวิธีการที่สะอาด ปลอดภัย ลดการสูญเสียคุณภาพ เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบตั้งต้นที่ดี ก่อนนำไปผ่านกระบวนการระเหิดแห้งภายใต้ความเย็น (Freeze dry) ซึ่งเป็นวิธีการถนอมอาหารที่สามารถรักษาคุณภาพของวัตถุดิบตั้งต้นไว้ได้เป็นอย่างดี ทำให้ “ผลิตภัณฑ์ผงมะพร้าวน้ำหอม” สามารถบริโภคได้โดยการชงด้วยน้ำที่อุณหภูมิห้อง มีความอร่อย ดื่มแล้วสดชื่น มีผลดีต่อสุขภาพ ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้รับรางวัลชนะเลิศในระดับภูมิภาค(ภาคกลางฝั่งตะวันตก)ของการประกวด “การพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม (Appropriate Technology)” DIPAT AWARD ประจำปี 2559 จัดอยู่ 1 ใน 18 ทีมสุดท้ายในการแข่งขันระดับชาติ และได้รับใบประกาศนียบัตรความเป็นเลิศ (Certificate of Excellence) สำหรับสุดยอดนักประดิษฐ์ (Best Inventor) ในการประกวด “Innovative Solutionss for Everyday Life” จากผลงาน “CoCo for Life : Coconut Powder” เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 โดย Korean Intellectual Property Office (KIPO) และกรมทรัพย์สินทางปัญญา (Department of Intellectual Property Thailand, DIP) และได้รับการรางวัลการนำเสนอผลงานนวัตกรรมดีเด่น (IP Fair Pitching 2017 Winner) ในงาน IP Fair 2017 โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2560 นับเป็นนวัตกรรมการแปรรูปมะพร้าวน้ำหอม จากการขายทั้งผลมาเป็นผลิตภัณฑ์ผงมะพร้าวน้ำหอม เพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร สนับสนุนการส่งออกของประเทศไทย โดยผลงานดังกล่าวได้ยื่นคำขอรับอนุสิทธิบัตรและอยู่ในขั้นการถ่ายทอดเทคโนโลยีและต่อยอดเพื่อใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์กับบริษัท ไฮ อินโน เจ็น จำกัด

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ รศ.ดร.จินดาวรรณ สิรันทวิเนติ โทรศัพท์  02 – 562 – 5444