มกอช.ปฏิรูประบบอบรม เลิกหูห้อย-ลงมือปฏิบัติจริง

  •  
  •  
  •  
  •  

นางสาวดุจเดือน ศศะนาวิน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เผยว่า การจะช่วยให้เกษตรกรไทยก้าวพ้นกับดักรายได้ความยากจน เจ้าหน้าที่ภาครัฐต้องเข้าไปให้คำแนะนำช่วยเหลือ การนำเครื่องมือ นวัตกรรมใหม่ๆมาใช้ปรับเปลี่ยนการผลิตพืชผัก ให้ผลผลิตมีคุณภาพได้มาตรฐาน มีความเหมาะสมเข้ากับสังคมยุคปัจจุบัน แต่ด้วย มกอช.เป็นกรมเล็กๆ มีบุคลากรน้อย และไม่มีหน่วยปฏิบัติงานในภูมิภาค

ดังนั้น เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพ สามารถแก้ปัญหาให้เกษตรกรได้อย่างถูกต้อง จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนวิธีการอบรมเจ้าหน้าที่ด้วยวิธีใหม่ (Smart Reader) จากเดิมการอบรมเวลาส่วนใหญ่จะถูกใช้ไปกับการนั่งฟังสัมมนา เปลี่ยนเป็นนำปัญหาที่เกษตรกรเจอ ส่งต่อให้ผู้เข้ารับการอบรมนำไปแก้ไขด้วยการลงมือปฏิบัติจริง อย่างการทำนา GAP มีปัญหาอะไรตรงไหน จะให้ผู้เข้ารับการอบรมลงมือปฏิบัติจริง โดยใช้แปลงนาที่อยู่ในกรมการข้าว
มาฝึกปฏิบัติเพื่อจะได้ทำจริง รู้จริง และแก้ปัญหาได้จริง


“การอบรมแบบใหม่จะเน้นพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้นำทั้งในด้านความคิด การปฏิบัติงาน พัฒนาเจ้าหน้าที่ ข้าราชการให้มีทักษะเฉพาะทาง ทั้งอุดมการณ์ ความสามารถเฉพาะทาง ทั้งอุดมการณ์ ความสามารถเฉพาะด้าน ผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนาต้องนอนรวมกัน เพราะในพื้นที่ปฏิบัติงานจริงไม่ได้มีความสะดวกสบายเสมอไป พร้อมทั้งให้แต่ละกลุ่มคิด โครงการมาตรฐานอาหารปลอดภัย ให้ประชาชนรู้จักพืชผักที่ได้รับเครื่องหมาย Q วิธีนี้นับว่าได้ผล เพราะห้างโมเดิร์นเทรดให้ความสนใจถึงขั้นขอให้ มกอช.ช่วยจัดกิจกรรมตามสาขาในต่างจังหวัด”


เลขาธิการ มกอช.บอกว่า การอบรมแบบใหม่ นอกจากจะช่วยยกระดับเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้จริง มีทักษะในการแก้ปัญหาจากการปฏิบัติจริงแล้ว ยังทำให้ปัญหาที่เกษตรกร ผู้ผลิตร้องขอให้ มกอช.ช่วยแก้ไข ไม่คั่งค้างเหมือนการอบรมแบบเก่าที่พนักงานจะต้องทิ้งงานประจำเพื่อไปอบรม แต่วิธีใหม่เจ้าหน้าที่สามารถนำปัญหาเหล่านั้นมาลงมือปฏิบัติจริง เลยทำให้ได้ทั้งงานและความรู้พร้อมกัน เพราะผู้เข้าอบรมจะต้องแก้ปัญหาภายในระยะเวลาที่กำหนด จึงจะถือว่าผ่านการอบรม.

ที่มา : ไทยรัฐออนไลน์