พัฒนาระบบติดตามสินค้า ป้องข้าวลดเบาหวานเพี้ยน

  •  
  •  
  •  
  •  

นางสาวดุจเดือน ศศะนาวิน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)           เผยถึงการพัฒนาระบบ Qr Trac eability   เพื่อรองรับนโยบายผลิตข้าวขายเป็นยาของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส่งเสริมให้ชาวนาปลูกข้าวมีคุณสมบัติน้ำตาลน้อย เหมาะกับผู้บริโภคป่วยเป็นเบาหวาน พันธุ์ กข 43”  นำร่องในพื้นที่นาแปลงใหญ่ จ.สุพรรณบุรีและชัยนาท ป้อนให้กับโรงพยาบาลและกลุ่มผู้บริโภคตลาดเฉพาะว่าเพื่อให้การผลิตข้าวพันธุ์ กข 43 ได้คุณภาพมาตรฐานตามที่กรมการข้าววิจัยพัฒนาปรับปรุงพันธุ์ มกอช.จึงร่วมกับกรมการข้าวพัฒนาระบบติดตามตรวจสอบย้อนกลับด้วยสมาร์ทโฟน

“ปัจจุบันระบบการสืบค้นย้อนกลับถือเป็นมาตรการที่ประเทศคู่ค้า ไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และญี่ปุ่น กำหนดเป็นกฎระเบียบในการนำเข้าสินค้าที่ประเทศผู้ส่งออกต้องนำไปปฏิบัติ ดังนั้น      การนำระบบดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรและอาหาร เพื่อรองรับสถานการณ์กีดกันทางการค้าที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้    นอกจากนั้น ยังจะเป็นประโยชน์ช่วยให้ผู้ผลิต เกษตรกรมีโอกาสพบผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น”


ส่วนการนำระบบดังกล่าวมาใช้กับการผลิตข้าว กข 43 นางสาวดุจเดือน บอกว่า เป็นระบบที่มีการบันทึกกระบวนการผลิตในทุกขั้นตอน ตั้งแต่แปลงปลูกเมล็ดพันธุ์ที่ได้มาจากศูนย์วิจัยกรมการข้าวแล้วส่งต่อให้เกษตรกรที่อยู่ในบัญชีรายชื่อโครงการแปลงใหญ่       กระทั่งเก็บเกี่ยวข้าวแล้ว ส่งเข้าโรงสีมาตรฐาน GMP ทุกขั้นตอนจะมีรหัสกำกับไว้ หากจุดใดพบว่ามีปัญหา ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด จะสามารถแก้ปัญหาถูกจุดได้อย่างรวดเร็ว เช่น เกี่ยวข้าวเสร็จจะมีการตรวจบันทึกคุณภาพข้าวเปลือก หากพบว่ามีปัญหาเมล็ดข้าวเปลือกยังสุกแก่ไม่เต็มที่ มีความชื้นเกินกำหนด หรือมีพันธุ์อื่นมาปน ระบบ Qr Traceability จะทำให้รู้ได้เลยว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นมาจากแปลงไหนของใคร สาเหตุมาจากอะไร ใช้พันธุ์บริสุทธิ์จากกรมการข้าว หรือจากแหล่งอื่น จะทำให้การคัดข้าวเปลือกไม่ได้คุณภาพออกจากระบบการผลิตได้ง่ายและรวดเร็ว

สำหรับระบบ Qr Traceability มกอช.ได้นำมาใช้ในการเก็บข้อมูลพืช ผัก ผลไม้ ข้าว อาหารแปรรูป มาอย่างต่อเนื่อง 4-5 ปี ช่วยให้เกษตรกรผู้ส่งออกขนาดเล็ก สามารถจรจาเปิดตลาดได้ง่าย กลุ่มคู่ค้ามีความมั่นใจในมาตรฐานการผลิตตั้งแต่เริ่มแรกกระทั่งแปรรูป และเป็นระบบที่ มกอช.ได้รับรางวัลบริการภาครัฐยอดเยี่ยม ประจำปี 2560 จากสำนักนายกรัฐมนตรี เกษตรกรสนใจจะใช้ระบบนี้ ติดต่อได้โทร.0-2561-2277.

ที่มา : ไทยรัฐ