ปลูกสมุนไพรในสวนยาง ดันจันทบุรี สู่ Herb Hub

  •  
  •  
  •  
  •  

นายคมสัน  จำรูญพงษ์  รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)  กระทรวงเกษตรเกษตรและสหกรณ์   เปิดเผยว่าสำนักงานเศรษฐ กิจการเกษตรที่ 6 จังหวัดชลบุรี (สศท.6) ได้จัดประชุมหารือโครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสินค้าเกษตรที่สำคัญ (zoning) เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ณ สำนักงานการยางแห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรี โดยมี เกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี (นายไพฑูรย์ โกเมนท์) Single Command เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยหน่วยงานส่วนราชการในพื้นที่เกษตรกร ประธานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สินค้าเกษตรระดับอำเภอ เศรษฐกิจการเกษตรอาสาระดับอำเภอ และเจ้าหน้าที่ สศก. เข้าร่วมสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6    จัดประชุมหา รือ โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสินค้าเกษตรที่สำคัญจังหวัดจันทบุรี ชูพืชทางเลือกสร้างรายได้ให้เกษตรกร แนะพืชแซมในสวนยางพาราและสวนผลไม้ กลุ่มสมุนไพรตะวันออก เช่น กระวาน เร่ว หนุนจันทบุรีเป็นศูนย์รวมพืชสมุนไพร (Herb Hub) ในอนาคต

การประชุมหารือในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเตรียมแนวทางบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสินค้าเกษตรที่สำคัญและหาสินค้าเกษตรทางเลือก     ซึ่ง สศท.6 ได้นำเสนอนโยบายภาพรวม มาตรการ หลักการแนวคิดในการปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตข้อมูลศักยภาพพื้นที่ความเหมาะสมตามแผน ที่ Agri-Map  การเปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตในแต่ละพื้นที่ความเหมาะสมและไม่เหมาะสม     การวิเคราะห์บัญชีสมดุลสินค้าเกษตร (Demand and Supply)      ตลอดจนวิถีการตลาดของสินค้าเกษตรที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจของจังหวัดจันทบุรี ได้แก่    ยางพารา ลำไย ทุเรียน มังคุด และเงาะ

 ผลการจากหารือร่วมกับภาครัฐและผู้แทนเกษตรกร พบว่า พืชสมุนไพร     เป็นพืชทางเลือกอีกชนิดหนึ่งที่สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ สามารถปลูกเป็นพืชแซมในสวนยางพาราและสวนผลไม้ โดยเฉพาะกลุ่มสมุนไพรตะวันออก เช่น กระวาน เร่ว เป็นต้น ซึ่งมีราคาค่อนข้างดีและเป็นที่ต้องการของตลาดอย่างต่อเนื่อง ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้จันทบุรีเป็นศูนย์รวมพืชสมุนไพร (Herb Hub) ในอนาคต    นอกจากนี้ต้อง การให้ภาครัฐเข้ามาสนับสนุนและส่งเสริมให้เกษตรกรที่สนใจดำเนินการร่วมกันในรูปแบบกลุ่มหรือวิสาหกิจชุมชนเพื่อสร้างจุดแข็ง     ทั้งนี้กระ ทรวงเกษตรและสหกรณ์จะได้ร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   ลงสำรวจข้อมูลและเร่งประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจกับเกษตรกร เพื่อเป็นแนวทางบริหารจัดการพื้นที่อย่างยั่งยืน  โดยเกษตรกรและท่านที่สนใจต้องการข้อมูลด้านเศรษฐกิจการเกษตร วิถีการตลาดของสินค้าเกษตรในพื้นที่เพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6 จังหวัดชลบุรี โทร. 038 352 435 หรืออีเมล zone6@oae.go.th
cr : เทคโนโลยีชาวบ้าน