ครม. เท 1.8 พันล้านบาท เพิ่มปริมาณใช้ยางพาราภาครัฐ

  •  
  •  
  •  
  •  

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ แถลงว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)     มีมติเห็นชอบงบกลางเพื่อดำเนินโครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐ ปี 2560 วงเงิน 1,850 ล้านบาท แบ่งออกเป็น 3 กระทรวง ได้แก่กระทรวงเกษตร   และสห กรณ์ เช่น แผ่นงานปูพื้นคอกเลี้ยงโคขุน เครื่องนอนสำหรับห้องพักอาคารรับรองหรือที่พัก วงเงิน 164 ล้านบาท กระทรวงกลาโหม เช่น   จัดซื้อที่นอนยางพารา ก่อสร้างลานเอนกประสงค์ จัดหายางรถยนต์ วงเงิน 1,551 ล้านบาท กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  เพิ่มศักยภาพสนามกีฬา วงเงิน 135 ล้านบาท ทั้งนี้ ปริมาณการใช้ยางพาราทั้งหมด ประเภทน้ำยางข้น 5,068 ตัน ยางแห้ง 3,185 ตัน

cr  :  ประชาชาติธุรกิจ