สศก. ย้ำแก้ราคายางตกต่ำ กระตุ้นใช้ในประเทศ เปิดซื้อขายออนไลน์

  •  
  •  
  •  
  •  

สศก. ย้ำแก้ราคายางตกต่ำ กระตุ้นใช้ในประเทศ เปิดซื้อขายออนไลน์

สศก. แจงรัฐบาลเร่งแก้ราคาสินค้าเกษตร ตกต่ำ   ใช้ตลาดนำการผลิต เน้นแปรรูป ส่งเสริมการขายผ่านออนไลน์   ชี้ปัญหาสับปะรด   คลี่คลายแล้ว ส่วนยางพารา เร่งใช้ในประเทศมากขึ้น จ่อตั้งกองทุนรักษาเสถียรภาพราคายาง…

เมื่อวันที่ 13 ก.ค. น.ส.จริยา สุทธิไชยา         เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  กล่าว ถึงปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ     ว่า เป็นผลมาจากอุปสงค์หรือความต้องการสินค้าเกษตรมีน้อยกว่าอุปทาน  หรือปริมาณผลผลิตในแต่ละฤดูกาล        โดยเฉพาะในช่วงที่ผลผลิตออกมาพร้อมกันมากที่สุด ซึ่งรัฐบาลได้พยายามแก้ไขปัญหาเพื่อช่วยเหลือเกษตร กร โดยใช้ตลาดนำการผลิตหรือผลิตตามตลาดต้องการ     รวมทั้งแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่ม และส่งเสริมระบบตลาดออนไลน์

สำหรับสินค้ายุทธศาสตร์ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจของเกษตรกรและประเทศ      รัฐบาลได้มีมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาและรายได้ของเกษตรกร เช่น ข้าวมีแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี 2560/61 เช่นส่งเสริมนาแปลงใหญ่และเชื่อมโยงตลาดข้าว GAP/อินทรีย์ ปลูกพืชอาหารสัตว์ทดแทนนาข้าว ปลูกพืชหลากหลาย/พืช ปุ๋ยสดลดรอบนาปรัง รวมทั้งประกันภัยข้าวนาปี เป็นต้น ส่วนสับปะรด ได้ประสานโมเดิร์นเทรดช่วยรับซื้อสับปะรดเพิ่มเติมจากปกติ        และให้โรงงานแปรรูปสับปะรดเพิ่มการรับซื้อจากเกษตรกรในพื้นที่ห่างไกลจากโรงงาน เช่น ภาคเหนือ ซึ่งสถานการณ์ราคาได้คลี่คลายแล้ว
ขณะที่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มีแนวทางบริหารจัดการการนำเข้าวัตถุดิบอื่นทดแทนข้าวโพดเลี้ยงสัตว์    และได้ประสานให้สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทยรับซื้อจากเกษตรกรไม่ต่ำกว่ากิโลกรัมละ 8.00 บาท ที่ความชื้น 14.5% (ราคา ณ กรุงเทพฯ และปริมณฑล)       และเพิ่มช่องทางพิเศษให้สถาบันเกษตรกรนำผลผลิตมาจำหน่ายได้โดยตรง รวมทั้งพยายามแก้ไขปัญหาปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ เป็นต้น

ในส่วนของยางพาราในปี 2560  ได้เร่งรัดการใช้ยางในประเทศให้มากขึ้นโดยเฉพาะในหน่วยงานของรัฐ คาดว่าปริมาณความต้องการน้ำยางข้น 22,300 ตัน และยางแห้ง 2,900 ตัน ซึ่งจะมีปริมาณเพิ่มขึ้นในปี 2561 รวมทั้งขณะนี้ กยท.    ร่วมกับเอกชน กำลังจัดตั้งกองทุนเพื่อรักษาเสถียร ภาพราคายาง และเชื่อมโยงตลาดท้องถิ่น (108 แห่ง) ตลาดกลาง (6 แห่ง) และตลาดภูมิภาค (3 ประเทศ)           ด้วยการซื้อขายยางผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น.

ที่มาข้อมูล  :  ไทยรัฐออนไลน์

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ