8 มหาวิทยาลัย เนรมิต โครงการเกษตรไทยสู่ระบบอัจฉริยะ

  •  
  •  
  •  
  •  

 การพัฒนาการเกษตรไทยสู่ระบบอัจฉริยะด้วยข้อมูล   ขนาดใหญ่  (Development of Smart Thai Agriculture Using Big Data) ประธานกล่าวเปิดงาน ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์   รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การพัฒนาการเกษตรไทยสู่ระบบอัจฉริยะด้วยข้อมูลขนาดใหญ่  (Development of Smart Thai Agriculture Using Big Data)  เกิดขึ้นจากความร่วมมือของเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย    ประกอบด้วยมหาวิทยาลัยทั้ง 8 แห่ง  ได้แก่    มหาวิทยาลัยเกษตร ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น  มหาวิทยา ลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล      มหา วิทยาลัยสงขลานครินทร์      และมหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกันพัฒนาโครงการนี้ขึ้นเพื่อสร้างระบบข้อมูลเพื่อช่วยสนับสนุนในการตัดสินใจให้กับเกษตรกร

   ร่วมกันพัฒนาโครงการนี้ขึ้นเพื่อสร้างระบบข้อมูลเพื่อช่วยสนับสนุนในการตัดสินใจให้กับเกษตรกร ผู้ผลิตรายกลาง รายใหญ่ ผู้ประกอบ การจน ถึงระดับผู้กำหนดนโยบาย (แก้ไขปัญหาด้านการผลิต  การหาคำตอบที่ชาญฉลาดต่างๆ)ในบริบทของประเทศไทย  ข้อมูลด้านการ เกษตร ไม่ว่าเชิงปัจจัยการผลิตที่เกี่ยวข้องกับลมฟ้าอากาศ       การตลาดใน/ต่างประเทศ เชิงผลงานวิจัย   ข้อมูลสารสนเทศสมัยใหม่ที่สำคัญด้านการเกษตร เช่น ใช้ภาพถ่ายดาวเทียมการเกษตร  เป็นต้น ข้อมูลเหล่านี้ขาดการบูรณาการ    ที่สามารถพัฒนาไปสู่ระบบการให้คำตอบเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของผู้ผลิตได้  เช่น เกษตรกรจะเลือกปลูกพืชชนิดใดในพื้นที่จังหวัดนั้นๆ

ข้อมูลการผลิตที่สำคัญสำหรับฤดูการนั้น   มีความเสี่ยงต่อสภาพภูมิอากาศ โรค แมลง อย่างไร ช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตร ซึ่งในการได้มาของคำตอบเหล่านี้    ปัจจุบันไม่สามารถหาคำตอบเหล่านี้

จากแหล่งที่เป็นฐานข้อมูลเพียงแห่งเดียว ทำให้ผู้ใช้ต้องเสาะแสวงหาคำตอบด้วยความยุ่งยากซับซ้อน ด้วยวิทยาการสมัยใหม่   สามารถนำข้อมูลเพื่อการ เกษตรด้านต่างๆ ข้างต้นมาสร้างเป็นข้อมูลขนาดใหญ่         (Big Data)  รวมทั้งการพัฒนาแอพพลิเคชัน   (Application)        เพื่อให้ผู้ใช้สามารถรับข้อมูลสำคัญและเลือกใช้ข้อมูลที่จำเป็น รวมทั้งสามารถให้ข้อ มูลหรือตอบคำถาม  ปัจจุบันกลับมายังฐานข้อมูลสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อสะสมเป็นข้อมูลอนาคต ซึ่งสามารถนำมาใช้เพื่อการพยากรณ์สำหรับการผลิตภาคการเกษตร ให้มีความแม่นยำ   และถูกต้องลดความสูญเสียด้านเศรษฐกิจ  และบรรเทาการใช้เงินชดเชยทดแทนจากภาครัฐได้

โครงการวิจัยนี้ดำเนินการในพื้นที่ทุ่งรังสิต ประกอบด้วย 5 จังหวัด ได้แก่ ปทุมธานี  นครนายก พระนครศรีอยุธยา สระบุรี    และฉะเชิงเทรา  เป็นการทำงานในพื้นที่จริงกับเกษตรกร ผู้ผลิต    และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างระบบฐานข้อมูลต้นแบบสำหรับพืชและสัตว์เศรษฐกิจนำร่อง เช่น ข้าว ปาล์มน้ำมัน ไม้ดอกไม้ประดับ โคนม โคเนื้อ และปลานิล ครอบคลุมข้อมูลแนะนำเพื่อการผลิต ข้อควรระวัง การเตือนภัย ข้อมูลปัจจัยด้านการผลิต เช่น ปุ๋ย อาหารสัตว์ เป็นต้น