กรมชลฯ สนับสนุนองค์ความรู้ พัฒนา สร้างปราชญ์ชาวบ้าน

  •  
  •  
  •  
  •  

กรมชลประทาน, กรมชลฯ, สนับสนุนองค์ความรู้, พัฒนา, สร้างปราชญ์ชาวบ้าน, ศพก

กรมชลฯ สนับสนุนองค์ความรู้ พัฒนา สร้างปราชญ์ชาวบ้าน

 นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 กรมชลประทาน กล่าวว่า  ปัจจุบันกรมชลประทานได้มอบนโยบายให้สำนักงานชลประทานทั่วประเทศเร่งขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เพื่อเป็นเครื่องมือในการดำเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร โดยเกษตรกรต้นแบบเป็นผู้บริหารจัดการศูนย์ฯ  เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาการเกษตรของชุมชน โดยใช้องค์ความรู้ที่เหมาะสมกับพื้นที่ รวมทั้งเป็นจุดที่ใช้เชื่อมโยงกับหน่วยงานของรัฐ            และเป็นที่พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเกษตรกรในชุมชน ตามนโยบายของ พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่มีนโยบายขับเคลื่อนการดำเนินงานที่สำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือนโยบาย “เพื่อยกกระดาษ A4” ที่ต้องการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมในประเทศ นำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นที่ยอมรับของสังคม มีความภาคภูมิใจในการเป็นเกษตรกร และมีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีพ

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์         นับว่าเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ประสบผลสำเร็จจากการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) โดยสำนักงานชลประทานที่ 14 ได้เข้าไปดำเนินการสนับสนุนระบบกระจายน้ำอย่างเป็นระบบชัดเจนให้กับพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ และพื้นที่การเกษตรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ร่วมกับเกษตรกรในพื้นที่ที่สามารถตอบสนองความต้องการใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง

 ที่มาข้อมูล : คมชัดลึก