สภาเกษตรกรขยายผลร่วมมือ พัฒนา‘นวัตกรรมการเกษตร

  •  
  •  
  •  
  •  

นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เปิดเผยว่า จากการที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ร่วมขับเคลื่อนแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมร่วมกับสภาเกษตรกรแห่งชาติ ในโครงการพัฒนาเกษตรกรด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม ซึ่งในปีงบประมาณ 2560 ที่ผ่านมา กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯได้ส่งนักวิจัยเข้ามาช่วยหลายเรื่อง โดยมีหน่วยงานหลัก คือ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สสนก. มุ่งเรื่องการจัดการน้ำ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย(วว.) ที่มุ่งเรื่องการนำงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม ไปพัฒนาการผลิต การแปรรูป สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) รวมทั้งสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ซึ่งผลการดำเนินงานเป็นไปอย่างดียิ่ง ดังนั้นจึงจะมีการขยายผลความร่วมมือกันอย่างต่อเนื่องในปี 2561 โดยให้ครอบคลุมการวิจัยไปถึงการผลิตในสาขาต่างๆ ทั้งพืชและปศุสัตว์ โดยเน้นการแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่ม

นายเสน่ห์ วิชัยวงษ์ รองเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ เปิดเผยว่า 2560 สภาเกษตรกรฯได้ร่วมกับ สสนก.จัดตั้งศูนย์น้ำใน 20 จังหวัด ซึ่งสามารถแจ้งข้อมูลข่าวสารด้านน้ำและ

สภาพภูมิอากาศถึงเกษตรกรในระดับหมู่บ้าน ซึ่งมีประโยชน์ในการวางแผนการผลิตได้ดี สำหรับด้านงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม ได้ร่วมมือกับ วว. ดำเนินการใน 3 กิจกรรม คือ เกษตรกรไฮเทค, การสร้างผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร และสร้างชุมชนเกษตรนวัตกรรม ผลงานที่เห็นเด่นชัดคือ การพัฒนาให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านโนนใน อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร ลดต้นทุนการแปรรูปกล้วย โดยใช้เตาชีวมวลประสิทธิภาพสูงทดแทนแก๊สหุงต้ม สามารถลดต้นทุนค่าเชื้อเพลิงได้ 7,200 บาทต่อเดือน ซึ่งในปี 2561 จะได้ร่วมมือกับ วว. ในการขยายผลการดำเนินโครงการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น การสร้างเกษตรกรไฮเทค 100,000 ราย การสร้างผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร 15,000 ราย สร้างชุมชนเกษตรนวัตกรรม 235 ชุมชน

 

ที่มา  : แนวหน้า