“เบทาโกร” ยืนยึดนโยบายของภาครัฐในทุกด้าน

  •  
  •  
  •  
  •  

“เบทาโกร” ยืนยันยึดนโยบายของภาครัฐในทุกด้านอย่างเคร่งครัด เน้นกระบวนการผลิตและการจัดการภายในโรงงานมีความปลอดภัยอาชีวอนามัย สภาพแวดล้อมในการทำงานของลูกจ้างเป็นหลัก พร้อมมุ่งยกระดับมาตรฐานโรงงานในเครือฯสู่ระดับสากล

           ดร.ณรงค์ชัย ศรีสันติแสง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารสายงานปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจอาหาร เครือเบทาโกร กล่าวภายหลังที่นายสุเมธ มโหสถ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พร้อมคณะ นำทีมชุดปฏิบัติการตรวจสอบกำกับดูแลโรงงานฯตรวจสอบยกระดับโรงงานด้านสิ่งแวดล้อม กากอุตสาหกรรม ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและเพิ่มศักยภาพโรงงาน ณ บริษัท อาหารเบทเทอร์ จำกัด ในเครือเบทาโกร โรงงานอ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร เมื่อเร็วๆนี้ว่า  เบทาโกรให้ความสำคัญและตระหนักต่อนโยบายของภาครัฐในทุกด้านอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะการยึดหลักปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบในด้านกระบวนการผลิตและการจัดการภายในโรงงานด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของลูกจ้างสิ่งแวดล้อม ชุมชนรอบข้าง ฯลฯ และมุ่งยกระดับมาตรฐานโรงงานในเครือฯสู่ระดับสากล

          จะเห็นได้ว่าตลอดระยะเวลา 50 ปีที่ผ่านมา เครือเบทาโกรให้ความสำคัญเรื่องคุณภาพ เข้มข้นในระดับที่เรียกว่า Uncompromising Qualityหากตรวจพบข้อผิดพลาดจะไม่ยอมให้สิ่งนั้นออกไปสู่ภายนอกโดยมีองค์ประกอบที่สำคัญ คือ Excellent People ได้แก่ พนักงาน และคู่ค้า ผสมผสานกับ Excellent process ภายใต้ระบบการจัดการคุณภาพของเครือฯ คือ Betagro Quality Management24/7 (BQM 24/7)ที่มุ่งเน้นเรื่องคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารทุกวันตลอดทั้ง 24 ชั่วโมงและมีระบบตรวจสอบย้อนกลับ (Betagro e – Traceability)กระบวนการที่โปร่งใสตลอดทั้งห่วงโซ่การผลิต (Supply Chain)เพื่อให้ผู้บริโภคทราบและมั่นใจถึงที่มาของผลิตภัณฑ์ซึ่งนำไปสู่ความสำเร็จในการส่งต่ออาหารที่ปลอดภัยและมีคุณภาพถึงมือผู้บริโภค ภายใต้แนวคิด “เพื่อคุณภาพชีวิต” (Quality for Life)

           สำหรับนโยบายการบริหารจัดการและการยกระดับด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในโรงงาน เป็นหนึ่งในวนประกอบที่สำคัญของทั้ง Excellent processและ Excellent People ด้าน Excellent process ได้แก่ นโยบายด้านS.H.E. (Safety Health and Environment)มาตรฐานสากลในด้านวิศวกรรมความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม BetagroEngineering Management (B.E.M.) และด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนวัตกรรม ในกระบวนการผลิตและการบริหารจัดการ เพื่อมุ่งสู่ World ClassManufacturing (WCM) อันเป็นเป้าหมายสูงสุดสู่ระดับสากล เป็นต้น ส่วนExcellent People มุ่งมั่นที่จะพัฒนาศักยภาพของพนักงานทุกระดับให้มีความรู้ ความสามารถเพื่อปฏิบัติหน้าที่ของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

          นอกจากนี้ให้ความสำคัญในการยกระดับมาตรฐานการจัดการด้านแรงงานเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงานโดยยึดหลักปฏัติตามมาตรฐานและกฎหมายแรงงาน ยิ่งไปกว่านั้นได้กำหนดมาตรฐานแรงงานเบทาโกร (Betagro Labor Standard)เพื่อยกระดับมาตรฐานด้านแรงงานของทุกบริษัทในเครือฯให้มีมาตรฐานเดียวกันและมีการพัฒนาระบบการจัดการอย่างต่อเนื่องซึ่งข้อกำหนดของ BLS ประกอบด้วย ด้านการคุ้มครองแรงงานด้านสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ ด้านแรงงานสัมพันธ์ด้านอาชีวะอนามัยและความปลอดภัยและระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ อาชีวะอนามัยและความปลอดภัยโดยผลักดันมาตรฐานดังกล่าว ไปสู่ผู้เกี่ยวข้องตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทานโดยเฉพาะคู่ค้า ให้มีมาตรฐานเดียวกันด้วย