สีสันงาน”ซีมา อาเซียนฯ” “ชุติมา”ชี้ยกระดับภาคเกษตรสู่ความยั่งยืนด้วย”กระดาษ A4”

  •  
  •  
  •  
  •  

   

     ไทยแลนด์ 4.0 – นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบนโยบายและเปิดการสัมมนา นวัตกรรมเกษตรไทยมุ่งสู่ Thailand 4.0” โดยมี นายสุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร และผู้บริหารกรมวิชาการเกษตรเข้าร่วม ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี 

กระทรวงเกษตรฯ ส่งหน่วยงานในสังกัด ร่วมจัดนิทรรศการโชว์นวัตกรรม และเทคโนโลยีพัฒนาภาคการเกษตรไทยสู่ 4.0 โชว์ในงาน SIMA ASEAN “ชุติมา” ชึ้ารปฏิรูปภาคการเกษตรของไทยในแนวคิดไทยแลนด์ 4.0 ต้องใช้นวัตกรรมแบบอัจฉริยะตั้งแต่การผลิต การแปรรูป และการตลาด เพื่อยกระดับมูลค่าสินค้าและใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ระบุในปี 2560 – 2561 กระทรวงเกษตรฯจะเน้นการยกระดับมาตรฐานการเกษตรสู่ความยั่งยืนด้วยนโยบายกระดาษ A4 ทั้งในด้านคุณภาพสินค้า ด้านประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร และการลดรายจ่ายในครัวเรือน
(8 ก.ย.60) นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังมอบนโยบายและเปิดการสัมมนา “นวัตกรรมเกษตรไทยมุ่งสู่ Thailand 4.0” ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี ว่า ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 20 ปีตามแนวคิดประเทศไทย 4.0 จึงได้เป็นเจ้าภาพร่วมกับบริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด จัดงาน SIMA ASEAN THAILAND 2017 ระหว่างวันที่ 7 – 9 กันยายน 2560 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี

        โดยมอบหมายกรมวิชาการเกษตรและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ได้แก่ กรมชลประทาน และกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมจัดแสดงผลงานเทคโนโลยี/นวัตกรรมทางการเกษตร เพื่อให้เกษตรกรและผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตทางการเกษตรได้รับทราบแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมการเกษตรไทย และเชื่อมโยงอุตสาหกรรมการเกษตรให้เกิดความเข้มแข็งระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศไทยในภาคเกษตรให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ


          สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การจัดสัมมนาวิชาการและนิทรรศการด้านการเกษตรที่น่าสนใจ อาทิ โดรนหรืออากาศยานไร้คนขับ สำหรับพ่นสารชีวภัณฑ์เป็นเทคโนโลยีใหม่เพื่อรองรับยุทธศาสตร์ Thailand 4.0 ที่กรมวิชาการเกษตรผลิตขึ้นและได้รับรางวัลชนะเลิศจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กล่องอัจฉริยะ (Smart box) ซึ่งบรรจุองค์ความรู้ด้านการผลิตพืชที่ตรงกับความต้องการของเกษตรกร เผยแพร่ผ่านศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และผลงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมงานวิจัยทางการเกษตรของกรมวิชาการเกษตรที่ตอบสนองต่อการขับเคลื่อนการผลิตภาคการเกษตรเข้าสู่ Thailand 4.0 เป็นต้น ทั้งนี้ ภายในงานได้มีผลิตภัณฑ์ปุ๋ยชีวภาพและปุ๋ยหมักเติมอากาศ แจกให้ผู้เข้าร่วมชมงานด้วย

 
นอกจากนี้ กระทรวงเกษตรฯ โดยกรมวิชาการเกษตร ยังจัดให้มีการสัมมนาในหัวข้อ “นวัตกรรมเกษตรไทยมุ่งสู่ Thailand 4.0 โดยมีบุคลากรกรมวิชาการเกษตร    หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ และเกษตรกรที่สนใจ จำนวน 400 คน เข้าร่วมสัมมนา เพื่อรับทราบผลงานเทคโนโลยีนวัตกรรมทางการเกษตรที่สามารถนำไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อนำไปพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช ตลอดจนเป็นช่องทางการต่อยอดการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการธุรกิจการเกษตร   รวมทั้งสร้างโอกาสในการขยายเครือข่ายทางธุรกิจเกษตรของไทยสู่ภูมิภาคอาเซียน


อย่างไรก็ตาม การปฏิรูปภาคการเกษตรของไทยในแนวคิดไทยแลนด์ 4.0 การเกษตรต้องใช้นวัตกรรมแบบอัจฉริยะตั้งแต่การผลิต การแปรรูป และการตลาด เพื่อยกระดับมูลค่าสินค้าและใช้พื้นที่การเกษตรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งในปี 2560 – 2561 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะเน้นการยกระดับมาตรฐานการเกษตรสู่ความยั่งยืนด้วยนโยบายกระดาษ A4 ทั้งในด้านคุณภาพสินค้า ด้านประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร และการลดรายจ่ายในครัวเรือน ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ มีเป้าหมายที่ชัดเจนว่าอีก 20 ปีข้างหน้า จะพัฒนาเกษตร 4.0 อย่างครบวงจร และเชื่อมั่นว่าพัฒนาการเกษตรของชาติโดยการสร้างความเข้มแข็งให้กับฐานรากของการพัฒนาให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน สามารถเกิดขึ้นได้จริง