คุมเข้มสินค้าเกษตช่วง”สารทจีน”

  •  
  •  
  •  
  •  

กระทรวงเกษตรฯ ออกตรวจตลาดสดแบบบูรณาการ คุมเข้มสินค้าเกษตร สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภค จับจ่ายใช้สอยสินค้าคุณภาพช่วงเทศกาลสารทจีน

พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ความสำคัญกับการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพ เพื่อให้ผู้บริโภคได้บริโภคสินค้าดี มีคุณภาพ ซึ่งส่งผลต่อการส่งออกสินค้าเกษตรและความเชื่อมั่นของผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ โดยมอบหมายให้กรมปศุสัตว์ในฐานะเป็นหน่วยงานที่กำกับดูแลการผลิตสินค้าปศุสัตว์ เช่น เนื้อสัตว์ นม ไข่ และผลิตภัณฑ์อื่นที่ได้จากสัตว์ เร่งรัดดำเนินการขับเคลื่อนตามนโยบายมาตรฐานความปลอดภัยด้านปศุสัตว์ โดยยกระดับมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ โรงฆ่าสัตว์ และมาตรฐานการผลิตและแปรรูปสินค้าปศุสัตว์เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค ทั้งนี้ กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมวิชาการเกษตร และกระทรวงสาธารณสุข จึงได้ร่วมกันดำเนินการ “กิจกรรมตรวจตลาดสดแบบบูรณาการ ในช่วงเทศกาลสารทจีน” ขึ้น เพื่อช่วยส่งเสริมความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคในช่วงเทศกาลสารทจีน

ด้านนายธนิตย์ เอนกวิทย์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในช่วงเทศกาลสารทจีนที่ใกล้จะถึงนี้ ซึ่งเป็นเทศกาลที่ชาวจีนจะทำพิธีเซ่นไหว้บรรพบุรุษกันทุกครัวเรือนด้วย หมู เป็ด ไก่ ผลไม้ ขนมต่างๆ กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมวิชาการเกษตร และกระทรวงสาธารณสุข หน่วยงานภายใต้นโยบายอาหารปลอดภัย ได้มีแผนการทำงานบูรณาการร่วมกันในการสุ่มตรวจสอบสถานที่จำหน่ายสินค้าเกษตรในช่วงเทศกาลสารทจีน ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม – 5 กันยายน 2560 รวม 9 วัน ในพื้นที่ส่วนกลาง ตลาดสด 5 แห่ง ได้แก่ ตลาดไท ตลาดพระราม 5 ตลาดคลองเตย ตลาดบางแค และตลาดลาดกระบัง ในส่วนภูมิภาค ดำเนินการในพื้นที่ 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ พิษณุโลก ขอนแก่น อุบลราชธานี ชัยนาท จันทบุรี สุราษฎร์ธานี และสงขลา โดยกิจกรรมในการตรวจตลาดสดแบบบูรณาการ ประกอบด้วย การตรวจประเมินสถานที่จำหน่าย พร้อมให้คำแนะนำผู้ประกอบการเพื่อดำเนินการประกอบกิจการให้ถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเก็บตัวอย่างสินค้าสินค้าเกษตร สินค้าประมง และสินค้า
ปศุสัตว์ ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ

กรมปศุสัตว์ จะดำเนินการในทุกอำเภอ 77 จังหวัดทั่วประเทศ โดยดำเนินการตรวจประเมินสุขลักษณะสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ ตรวจสอบใบอนุญาตค้าซากสัตว์ (แบบ ร.๑๐/๑) พร้อมให้คำแนะนำผู้ประกอบการเพื่อดำเนินการประกอบกิจการให้ถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สุ่มเก็บตัวอย่างสินค้าปศุสัตว์ (เนื้อสุกร เนื้อไก่ และเนื้อโค) ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์หาสารเร่งเนื้อแดง ยาปฏิชีวนะตกค้าง และเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรค (Salmonella spp.) จำนวน 1,862 ตัวอย่าง พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ และแจกเอกสารโครงการเนื้อสัตว์ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค (ปศุสัตว์ OK)

กรมประมง สุ่มเก็บตัวอย่างสินค้าประมง เพื่อส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการวิเคราะห์หาสารตกค้าง Formaline, Malachite green, Nitrofuran, และ Chloramphenicol จำนวน 90 ตัวอย่าง

กรมวิชาการเกษตร สุ่มเก็บตัวอย่างสินค้าเกษตร ผักชนิดเสี่ยง 10 ชนิด ได้แก่ คะน้า พริก/พริกเขียว/พริกแดง/พริกหยวก กะเพรา ต้นหอม ถั่วฝักยาว/ถั่วแขก ผักกาดขาวปลี มะเขือเทศ มะเขือเปราะ มะระ ผักชี และผลไม้ 5 ชนิด ได้แก่  ส้ม ชมพู่ ฝรั่ง มะม่วงน้ำดอกไม้ และลำไย เพื่อส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการวิเคราะห์หาสารตกค้าง 4 กลุ่มจำนวน 150 – 200 ตัวอย่าง ซึ่งหากผู้จำหน่ายรายใดทำผิดข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการตักเตือน ให้คำแนะนำ จนถึงดำเนินการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ประชาชนผู้บริโภคมีความมั่นใจในการบริโภคอาหารที่เป็นสินค้าเกษตรในช่วงเทศกาลสารทจีน

“ในช่วงเทศกาลสารทจีนที่มีการจับจ่ายใช้สอย ซื้อหาสินค้าเพื่อไหว้บรรพบุรุษ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ควบคุม กำกับดูแลสินค้าเกษตรให้มีความปลอดภัย แต่หากผู้บริโภคต้องการจะเลือกซื้อสินค้าเกษตร ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน ขอให้มองหาสัญลักษณ์ที่รับรองโดยหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คือ ปศุสัตว์ OK และ Q ซึ่งมีการรับรองกระบวนการผลิตทำให้ปลอดภัย สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ถือเป็นทางเลือกให้ผู้บริโภคที่ต้องการสินค้าที่มีตราสัญลักษณ์เพื่อหลักประกันสร้างความมั่นใจว่าสินค้าดังกล่าวปลอดภัย”  รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าว