ก.เกษตรฯเตรียมพร้อมโชว์“นวัตกรรมเกษตรไทย สู่ Thailand 4.0” ในงานซีม่าฯ

  •  
  •  
  •  
  •  

    ดร.วราภรณ์ พรหมพจน์(กลาง)

 กระทรวงเกษตรฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงาน” SIMA  ASEAN  Thailand  2017”  เตรียมโชว์ผลงาน “นวัตกรรมเกษตรไทย สู่  Thailand 4.0” พร้อมส่งเสริมการเรียนรู้นวัตกรรมทางการเกษตรให้เกษตรกรไทย หนุนสร้างโอกาสขยายเครือข่ายทางธุรกิจสู่ภูมิภาคอาเซียนและตลาดโลก

                เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2560)  ดร.วราภรณ์ พรหมพจน์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน SIMA ASEAN Thailand 2017 พร้อมกับ มร.ซาจิด อูเซนี ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายงานแสดงสินค้าภาคธุรกิจ บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด ผศ.ดร.รัชด ชมภูนิช รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และนางจารุวรรณ สุวรรณศาสน์ ผู้อำนวยการฝ่ายอุตสาหกรรมการแสดงสินค้านานาชาติ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ ณ โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ

                ดร.วราภรณ์ กล่าวว่า  ในปี 2560 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำหนดให้เป็น “ปีแห่งการยกระดับมาตรฐานการเกษตรสู่ความยั่งยืน” เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดีขึ้น ทั้งด้านสังคม มีรายได้ที่เพิ่มขึ้น ตลอดทั้งมีความภาคภูมิใจในอาชีพเกษตรกร สอดรับกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคตที่ส่งผลต่ออุตสาหกรรมต่าง ๆ รวมถึงอุตสาหกรรมเกษตร โดยการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของประชากรที่เพิ่มขึ้น ทำให้ความต้องการอาหารโลกเพิ่มมากขึ้น ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะเข้ามามีส่วนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพทางการผลิต และเทคโนโลยีจะช่วยให้ผู้บริโภค ผู้ผลิต สามารถสื่อสารและเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ระหว่างกันได้ง่ายและรวดเร็วมากขึ้น ส่งผลให้ภาคการเกษตรของไทยต้องมีการปรับตัวเพื่อรองรับกับปัจจัยเสี่ยงที่จะมีผลต่อภาคการผลิต

โดยเน้นการพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรไทย การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น และสนับสนุนการพัฒนาภาคการเกษตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับสินค้าเกษตร  ทั้งนี้ต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างภาครัฐ และภาคเอกชน เพื่อเตรียมรับมือกับผลกระทบต่าง ๆ ที่กำลังเกิดขึ้น และส่งเสริมการลดต้นทุนในด้านต่าง ๆ เช่น แรงงาน เพื่อให้สินค้าเกษตรไทยสามารถแข่งขันกับภูมิภาคอาเซียน และตลาดโลกได้

                ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ของเกษตรกรไทย และสร้างโอกาสในการขยายเครือข่ายทางธุรกิจสู่ภูมิภาคอาเซียนและตลาดโลก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงเข้าร่วมเป็นเจ้าภาพการจัดงาน SIMA ASEAN Thailand 2017 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7- 9 กันยายน 2560 ณ อาคาร 5 – 6 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี และริมทะเลสาบ เมืองทองธานี โดยมีกรมวิชาการเกษตรเป็นหน่วยงานหลักในการจัดนิทรรศการภายในงานครั้งนี้

            ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกร และผู้ประกอบการตลอดสายการผลิตทางการเกษตร ได้รับทราบแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมทางการเกษตรของไทย ตลอดทั้งส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศไทยในภาคเกษตรให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ รวมไปถึงองค์กรระดับสากลและผู้เข้าร่วมงานจากนานาประเทศ โดยจะร่วมจัดแสดงผลงานเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตร อุปกรณ์การเกษตร และปัจจัยการผลิต เพื่อให้เกษตรกรและนักธุรกิจการเกษตร สามารถเลือกสรรเรียนรู้เทคโนโลยีและเครื่องจักรกลการเกษตร เพื่อนำมาพัฒนาคุณภาพการผลิต รวมทั้งเป็นช่องทางในการเจรจาธุรกิจของผู้ประกอบการธุรกิจการเกษตร ผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย ที่ปรึกษาองค์กรภาครัฐ และเอกชน ตลอดทั้งส่งเสริมการเรียนรู้นวัตกรรมทางการเกษตรของเกษตรกรไทยและสร้างโอกาสในการขยายเครือข่ายทางธุรกิจสู่ภูมิภาคอาเซียน

            รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวอีก กรมวิชาการเกษตรในฐานะที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงเกษตรฯ ให้เป็นหน่วยงานหลักในการจัดงานครั้งนี้ ได้เตรียมความพร้อมในการจัดแสดงผลงาน ซึ่งประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนแรกภาคจัดแสดงนิทรรศการ ครอบคลุมพื้นที่จำนวนประมาณ 400 – 500 ตารางเมตร ซึ่งเป็นการรวบรวมผลงานวิจัยที่โดดเด่นและนวัตกรรมใหม่ด้านเทคโนโลยีการเกษตรโดยเน้นการลดใช้สารเคมี เช่น การป้องกันกำจัดศัตรูพืชด้วยสารชีวภัณฑ์ เครื่องใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินแบบอัตโนมัติ งานวิจัยพันธุ์ถั่วเหลืองโปรตีนสูง การผลิตปุ๋ยหมักเติมอากาศ นวัตกรรมการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว และชุดตรวจสอบ (Test Kit) ต่างๆ ได้แก่ ชุดตรวจสอบดิน ชุดตรวจสอบไวรัส ชุดตรวจสอบคุณภาพผลผลิตเกษตร  และชุดตรวจสอบโรคพืช เป็นต้น

           นอกจากนี้ ยังมีนิทรรศการแสดงแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุกออนไลน์ (Agri-Map Online) จากกรมพัฒนาที่ดิน และศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ จากกรมชลประทาน  โดยภายในงานจะมีบู๊ทให้คำปรึกษาทางด้านการเกษตร และนักวิจัยที่จะคอยตอบข้อสงสัยของผู้เข้าชมงานด้วย

           ส่วนที่ 2 ภาคการจัดสัมมนา โดยจะจัดสัมมนาในหัวข้อ “นวัตกรรมเกษตรไทยมุ่งสู่ Thailand 4.0” ในวันที่ 8 กันยายน 2560 เวลา 8.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม Amber 2-3 (Hall3) โดยมีหัวข้อบรรยายที่น่าสนใจ ซึ่งเป็นงานวิจัยที่โดดเด่นและใหม่ของกรมวิชาการเกษตร อาทิ เครื่องใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินแบบอัตโนมัติ, การใช้เครื่องหมายโมเลกุลคัดเลือกพันธุ์ถั่วเหลืองโปรตีนสูง, มันฝรั่งพันธุ์ใหม่ พืชอนาคตไกล นำพาอุตสาหกรรมแปรรูปไทยยั่งยืน, ชีวภัณฑ์สู่การนำไปใช้ประโยชน์ และการจัดการหนอนหัวดำมะพร้าว, นวัตกรรมการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว และการวิจัยสาระสำคัญในผลิตผลเกษตร โดยจะมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนระดับแนวหน้าของวงการเกษตรไทย และเกษตรกร เข้าร่วมประชุมประมาณกว่า 400 คน

          พร้อมกันนี้ยังมีการเสวนาของภาครัฐ ร่วมกับภาคเอกชน และเกษตรกร เพื่อเชื่อมโยงอุตสาหกรรมการเกษตรให้เกิดความเข้มแข็ง โดยมีผู้เข้าร่วมเสวนา อาทิ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ผู้บริหารกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร เครือเจริญโภคภัณฑ์ ผู้บริหารบริษัทน้ำตาลมิตรผล จำกัด ผู้แทนด้านเกษตรอัจฉริยะ (Smart farm) และผู้แทนเกษตรกร (Smart Farmer) กลุ่มพืชสวน และพืชไร่ เป็นต้น        

    

         สำหรับทั้งนี้ งาน SIMA ASEAN Thailand 2017 จะจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดยเกิดจากความร่วมมือกันระหว่าง บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด บริษัท คอมเอ็กซ์โพเซียม และ แอ็คซิมา จากประเทศฝรั่งเศส โดยมีกำหนดการจัดงานในวันที่ 7- 9 กันยายน 2560 ณ อาคาร 5 – 6 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี และริมทะเลสาบ เมืองทองธานี สามารถติดตามข่าวสาร และความเคลื่อนไหวของการจัดงาน SIMA ASEAN Thailand 2017 ได้ที่เว็บไซต์ www.sima-asean.com