ชงครม.ขอ 2.2 หมื่นล้านพัฒนาอาชีพเกษตรกร

  •  
  •  
  •  
  •  

 

“ฉัตรชัย” เตรียม ชงครม.อังคารนี้ ของบฯกลาง 2.2 หมื่นล้านพัฒนาอาชีพเกษตรกรกลุ่มรายได้น้อยผ่านโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ

          พลเอก ฉัตรชัย  สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยในโอกาสเป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การเตรียมพร้อมการดำเนินงาน “โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน” และมอบนโยบายการขับเคลื่อนแนวทางในโครงการดังกล่าวแก่ประธานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)  ทั่วประเทศ 882 เกษตรอำเภอจากทั่วประเทศ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ ว่า การประชุมในครั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ข้าราชการกระทรวงเกษตรฯ เจ้าหน้าที่ ประธานศพก. กว่า 882 คน ทั่วประเทศ เพื่อให้รับทราบและเข้าใจวัตถุประสงค์ของ“โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน”ซึ่งความหมาย 9101 ซึ่ง 9 หมายถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ(ร.9), 10

          หมายถึง สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร (ร.10) และ 1 หมายถึงปีที่ 1 ในรัชกาลปัจจุบัน ซึ่งคาดว่าโครงการดังกล่าวจะนำเสนอต่อที่ประชุม คณะรัฐมนตรีในวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 วงเงินงบประมาณ 22,000 บาท เป็นงบกลางปี เพื่อสนับสนุนในโครงการ 9,101 โครงการ โครงการละ 2.5 ล้านบาท มีระยะเวลาดำเนินโครงการ ถึง 30 กันยายนนี้

          ทั้งนี้โครงการ 9101 ที่แต่ละชุมชนเสนอ จะต้องเป็นกิจกรรมในลักษณะลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิต และยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร ภายใต้ 8 กลุ่ม โครงการ ประกอบด้วย ด้านการผลิตพืช ด้านการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ด้านการจัดการศัตรูพืช ด้านฟาร์มชุมชน ด้านการผลิตอาหาร และการแปรรูปการผลิต ด้านปศุสัตว์ (ขนาดเล็ก) ด้านประมง และด้านอื่นๆ เช่น การปรับปรุงบำรุงดิน เป็นต้น และจะต้องเป็นการจ้างแรงงาน ร้อยละ 50 ในพื้นที่โดยชุมชนคัดเลือกและรับรองด้วยกันเอง

              ด้านนายสมชาย  ชาญณรงค์กุล  อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า  ขณะนี้กรมส่งเสริมการเกษตรได้มีการชี้แจงเจ้าหน้าที่และ ประธานศพก. กว่า 882 คน ทั่วประเทศ เพื่อให้รับทราบและเข้าใจวัตถุประสงค์ของโครงการ ซึ่ง หลังจาก ครม.อนุมัติ จะได้ขับเคลื่อนงานทันทีและชุมชนจะได้รับเงินไม่เกิน 15 ก.ค. 60 เพื่อใช้ประกอบกิจกรรมการเกษตรตามวงเงินที่เสนอขอ ชุมชนละ 2.5 ล้าน รวมเป็นเงิน 22,725.5 ล้านบาท ดังนั้น การประชุมชี้แจงเพื่อขับเคลื่อนโครงการ  9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อต้องการให้ ศพก. 882 แห่ง และ ศพก.เครือข่าย ร่วมกับ Smart Farmer, Young Smart Farmer, ผู้นำชุมชน และภาคส่วนต่างๆ เป็นแกนของชุมชน 9101 ชุมชน ที่จะมีบทบาทสำคัญในการพิจารณา ผลักดันโครงการที่ชุมชนเสนอเข้ามาเกิดความทั่วถึง เป็นธรรม เกษตรกรที่รายได้น้อยได้รับประโยชน์โดยตรง และที่สำคัญคือ มีการใช้งบประมาณโครงการอย่างโปร่งใส และมีประสิทธิภาพ เสร็จสิ้นโครงการตามเป้าหมายโครงการคือสิ้นเดือนกันยายนนี้

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ