คาดไข่ไก่ไทยส่งเกาหลีเดือนละ 30ล้านฟอง

  •  
  •  
  •  
  •  

  แสดงความขอบคุณ : พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อนุญาตให้ผู้แทนเกษตรกรและสมาคมผู้ผลิต ผู้ค้า และส่งออกไข่ไก่เข้าพบเพื่อแสดงความขอบคุณที่กระทรวงเกษตรฯ ได้เจรจาเปิดตลาดส่งออกไข่ไก่ไปยังสาธารณรัฐเกาหลีใต้ได้สำเร็จเป็นครั้งแรก ณ ห้องรับรองกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เกษตรกรผู้ผลิตและส่งออกไข่ไก่ ขอบคุณ”ฉัตรชัย” สามารถเจรจาเปิดตลาดส่งออกไปเกาหลีได้สำเร็จเป็นครั้งแรกเป็นประวัติการ ล๊อตแรกประเดิมกว่า 9 แสนฟองถึงเกาหลีสัปดาห์หน้า  คาดปี’60 ปริมาณส่งออกเดือนละกว่า 30 ล้านฟอง

        พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยระหว่างที่ผู้แทนเกษตรกรและสมาคมผู้ผลิต ผู้ค้า และส่งออกไข่ไก่เข้าพบเพื่อแสดงความขอบคุณที่กระทรวงเกษตรฯ ที่เจรจาเปิดตลาดส่งออกไข่ไก่ไปยังสาธารณรัฐเกาหลีใต้ได้สำเร็จว่า ขณะนี้กระทรวงความปลอดภัย อาหารและยา (Ministry of Food and Drug Safety (MFDS)) สาธารณรัฐเกาหลี ได้แจ้งอนุมัติให้ผู้ประกอบการเลี้ยงไก่ไข่ของไทยจำนวน 2 รายได้แก่ บริษัทเกษมชัยฟู๊ดส์จำกัด และบริษัท แสงทองฟาร์ม จำกัดส่งไข่ไก่สดเพื่อจำหน่ายไปเกาหลีใต้ได้ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2560

         ทั้งนี้เนื่องมาจากผู้แทนจากหน่วยงาน MFDS มาตรวจรับรองกระบวนการผลิตไข่ไก่สดเพื่อการส่งออกของไทยและMFDS มีความมั่นใจในระบบตรวจสอบและควบคุมกระบวนการผลิตสินค้าไข่เพื่อการส่งออก ซึ่งผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไข่ไก่ได้พัฒนาและสร้างความมั่นใจในคุณภาพมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ของไทย โดยพัฒนาระบบมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ โรงงานอาหารสัตว์ โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์ ระบบการป้องกันควบคุมโรค และระบบการตรวจสอบสืบย้อนกลับ (Traceability) ได้จนถึงระดับฟาร์ม จนทำให้สาธารณรัฐเกาหลีเชื่อมั่นในคุณภาพแสดงให้เห็นถึงมาตรฐานการผลิตไข่สดของไทยเท่าเทียม กับ ประเทศอื่นๆ ที่ได้รับอนุมัติให้ส่งไข่ไก่สดมาจำหน่ายในเกาหลีใต้อีก 6 ประเทศ ได้แก่ นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย แคนาดา เดนมาร์ก เนเธอร์แลนด์ และสเปน

        “ถือเป็นความสำเร็จในการเจรจาเปิดตลาดส่งออกไข่สดไปสาธารณรัฐเกาหลีได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ ซึ่งในครั้งที่ผมได้เดินทางเยือนสาธารณรัฐเกาหลีระหว่างวันที่ 7-10 สิงหาคม 2559 ได้ใช้โอกาสนี้นำเสนอยืนยันถึงศักยภาพของไทยที่เป็นแหล่งผลิตสินค้าปศุสัตว์ เพื่อความมั่นคงด้านอาหารของสาธารณรัฐเกาหลี และความพยายามพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการผลิตสินค้าปศุสัตว์อย่างต่อเนื่อง จนไก่สดไทยสามารถส่งออกไปยังเกาหลีใต้ได้เมื่อปลายปีที่ผ่านมา และไข่ไก่สดล็อตแรกที่ส่งออกเกาหลีในปีนี้เบื้องต้นจำนวน 3 ตู้ รวม 975,240 ฟอง ได้ถูกส่งออกจากท่าเรือประเทศไทยแล้วเมื่อวันที่ 20 มิ.ย.ที่ผ่านมา โดยจะถึงเกาหลีใต้ประมาณสัปดาห์หน้า” พลเอกฉัตรชัย กล่าว

         สำหรับปริมาณความต้องการไข่ไก่ในตลาดสาธารณรัฐเกาหลีที่ขณะนี้กำลังประสบกับปัญหาโรคไข้หวัดนกตั้งแต่ช่วงเดือนพฤศจิกายน 2559 ส่งผลให้ปริมาณไข่สดภายในประเทศลดลง ทางการเกาหลีใต้จึงสนับสนุนการนำเข้าสินค้าผลิตภัณฑ์ไข่ โดยมีความต้องการไข่ไก่นำเข้าเดือนละ 100 ตู้ โดยมีตลาด แบ่งเป็น กลุ่มตลาดค้าปลีก Modern trade  กลุ่มโรงงานแปรรูป และ กลุ่มตลาดสด ดังนั้น จึงน่าจะเป็นโอกาสของไข่ไก่จากไทย โดยกระทรวงเกษตรฯ คาดว่าจะสามารถส่งออกไข่ไก่สดไปสาธารณรัฐเกาหลี ได้เฉลี่ยเดือนละประมาณ 32.5 ล้านฟอง/เดือน คิดเป็นมูลค่า 1.04 ล้านบาท /1 ตู้คอนเทนเนอร์ ซึ่งปริมาณนี้จะมีส่วนช่วยให้ไข่ไก่ในประเทศที่มีปัญหาด้านราคามีเสถียรภาพมากขึ้น และคาดว่าเพิ่มสัดส่วนการส่งออกไข่ไก่ไปยังตลาดต่างประเทศได้ประมาณ 2.3 % ของปริมาณผลผลิตไข่ไก่ของประเทศไทย คิดเป็นมูลค่าการส่งออกไข่ไก่ในปี 2560 ประมาณ 750 ล้านบาท

         ด้านนายสรวิศ  ธานีโต รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ที่ผ่านมากรมปศุสัตว์ได้ให้การรับรองและขึ้นทะเบียน ศูนย์คัดไข่เพื่อการส่งออก 3 แห่ง โรงงานแปรรูปไข่เพื่อการส่งออก 9 แห่ง โดยในปี 2559 ไทยสามารถส่งออกสินค้าไข่ไก่สดไปยังต่างประเทศคิดเป็นมูลค่าราว 612 ล้านบาท ขณะที่การส่งออกผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกสดที่ทางการสาธารณรัฐเกาหลีได้ให้การรับรองโรงเชือดสัตว์ปีก จำนวน 22 แห่ง ปัจจุบันประเทศไทยมีการส่งออกสินค้าเนื้อไก่สด ไปยังสาธารณรัฐเกาหลี ปริมาณ 1 ล้านกิโลกรัม คิดเป็นมูลค่าราว 102 ล้านบาทในปี 2560

         ดังนั้น การที่เกาหลีใต้นำเข้าไข่ไก่สดจากไทยในครั้งนี้ กรมปศุสัตว์จะกำกับดูแล และสนับสนุนเกษตรกร ผู้ประกอบการ พัฒนาตั้งแต่ระบบมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ มาตรฐานโรงงานอาหารสัตว์ โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์ ระบบการป้องกันควบคุมโรค และระบบการตรวจสอบสอบย้อนกลับ (Traceability) ได้จนถึงระดับฟาร์ม รวมถึงผลักดันให้ผู้ส่งออกยกระดับการผลิตไข่ไก่ตามมาตรฐานสากลและความปลอดภัยต่อผู้บริโภค เพื่อเป็นการเปิดตลาดส่งออกใหม่ๆ เพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะเป็นการลดภาระการพึ่งพาตลาดไข่ไก่ภายในประเทศได้อีกทางด้วย